Fylkesleder Einar Myki var med i delegasjonen sammen med fylkesråd for bl.a. næring i Hedmark Fylkeskommune, Eva Arnseth, Landbruksdirektør hos Fylkesmannen Haavard Elstrand og representanter for Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Mjøsen Skog og Glommen skog.

I næringskomiteen møtte de bl.a. leder av komiteen Terje Lien Aasland og saksordfører for Landbruks og matmeldinga, Arne Haugen. Av viktige tema som ble berørt var behov for å styrke økonomien i næringa for å sikre rekruttering, investering og for å nå målet om økt produksjon. De påpekte viktigheten av at det satses på økt norsk kornproduksjon, og at  Hedmark har en stor utfordring i forhold til å utnyte de rike beiteressursene pga rovdyr.

Fra Hedmarksbenken møtte landbruksrådet Thomas Breen og Tone Merete Sønsterud fra Ap, og Eli Skoland fra Høyre som for tiden er vikar for Gunnar Gundersen. Delegasjonen fra Hedmark la vekt på det samme ovenfor dem, men utdypet spesielt rovviltproblematikken der de på ingen måte var fornøyd med hvordan rovviltforliket følges opp av Miljøverndepartementet. Thomas Breen hadde en viktig rolle når forliket ble inngått i fjor sommer, og han bekrefter, at formålet med forliket er å redusere konfliktnivået mellom rovdyr og beitenæring. Det vektlegges ikke av Miljøverndepartementet når de nå foreslår å redusere bestandsmålet for bjørn i områder med under 10 % av sauetapene til bjørn i forhold til våre områder.  

Utdrag av referatet kan lastes ned her.