Kan bli krise i potetproduksjonen

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Mangel på plantevernmidler kan forårsake krise for potetproduksjon og næringsmiddelindustri. Over 70 personer møtte opp på møte om grøntproduksjon og tilgang på plantevernmidler på Brandval i Kongsvinger. Samlet konklusjon: Nå må politikerne gripe inn!


Følgende personer var entydige i sin bekymring for mangelen på plantevernmidler i planteproduksjonen, fra venstre: Dyrkingsrådgiver Jan Arne Broen i Maarud, avdelingsdirektør Kåre Oskar Lasen i Norsk Landbruksrådgiving, fagsjef Solveig Haugan Jonsen i Findus, leder Thor Johannes Rogneby i grøntutvalget i Norges Bondelag, leder Ole Morten Nyberg i grøntutvalget i Hedmark Bondelag, leder Elisabeth Gjems i Hedmark Bondelag og fagsjef potet Halvor Alm i HOFF.


Grøntprodusenter, næringsmiddelindustri, fagmedarbeidere og politikere fra Innlandet deltok på møtet i regi av Hedmark Bondelag på Bøndernes Hus på Brandval 27. november 2019.

Bakgrunnen for det store engasjementet er at det har oppstått en akutt mangel på brukbare plantevernmidler innen potetproduksjon. I første omgang er situasjonen mest kritisk innen potet, men problemet ligger for døra også for andre produksjoner innen grønt, frukt og bær. Omfang og konsekvenser er potensielt digert.

Produsenter varsler nå at de vurderer å la være å dyrke poteter kommende sesong. Det kan oppstå mangel på poteter i viktige næringsmiddelbedrifter som Maarud, Findus og Hoff, og import av poteter kan tvinge seg fram både til forbrukere og næringsmiddelindustri.

Norge tolker reglene strengere enn andre

Bakgrunnen for problematikken ligger i godkjenningsordningen for nye plantevernmidler. EU og Norge har felles regelverk for godkjenning av plantevernmidler, men Mattilsynet i Norge har valgt en mye strengere tolkning av regelverket enn våre naboland.
Når nå flere midler går ut av markedet, er det vanskeligere å få nye midler inn her enn i andre land.

EU har laget ti modeller/scenarier som beregner hva som skjer med rester av plantevernmidler i vann og miljø. Scenariene er laget ut fra ulike topografier og klimatiske forhold, og landene skal velge ut de scenariene som passer best i egne områder. I Norge velger Mattilsynet å benytte ni av de ti scenariene. Konsekvensen av denne praksisen er at det er svært høy terskel for å godkjenne plantevernmidler. Nåløyet er så trangt at mange produsenter av plantevernmidler ikke engang tar seg bryderiet med å søke.

Scenariene tar blant annet for seg temperatur, nedbør og hellingsgrad. Flere påpeker at fjellandet Norge som helhet kommer dårlig ut på hellingsgrad. Problemet er at en i godkjenningsprosedyrene ikke tar for seg de aktuelle dyrkingsområdene, som gjennomgående vil være temmelig flate for potet og grønnsaksproduksjon. Som det treffende ble kommentert fra salen: - Bare tre prosent av Norge er dyrket mark. Og potetarealet en liten andel av dette igjen. Det dyrkes på noen av de beste arealene vi har, og en skal ikke bevege seg langt bort fra kontorpulten for å forstå at det ikke er brattlendte arealer.


Over 70 personer deltok på møtet.

Kveldens seks foredragsholdere var alle tydelige på at saken ikke går på å sprøyte mer plantevernmidler, men at dyrkerne må ha tilgang på midler som fungerer.

Bekymringen er særlig stor når det gjelder tørråte-middel på potet. Tørråte har nå hatt en oppblomstring i Norge. Avdelingsdirektør Kåre Oskar Larsen i Norsk Landbruksrådgiving viste at Sverige nå har 17 aktuelle midler mot tørråte, Danmark har 14 og Finland har 25. Norge ligger an til å ha fem midler. Da er det vanskelig å treffe på behovet.

Larsen forklarte årsaken til de store forskjellene slik:

- Regelverket praktiseres ulikt. Sverige og Danmark bruker i sin godkjenningsprosess bare to scenarier. Finland bruker tre. Og vi bruker altså ni scenarier. Det gjør det svært vanskelig å komme gjennom nåløyet, sa Larsen, og la til:

- Det går altså på hvordan et land gjør sine praktiske vurderinger. Svenskene sier at scenariene ikke treffer godt nok. Sverige bruker derfor få scenarier, og venter til de får noe som treffer bedre. Norge argumenterer motsatt, og bruker det som er tilgjengelig inntil noe bedre blir utviklet, sa Larsen.

Han var tydelig på konsekvensene og veien videre:

- Den gode plantehelsa vår blir nå utfordret. Det gjelder å finne et mulighetsrom for endret praksis innenfor regelverkets rammer for å ivareta helse og miljø. Det er mulig å løse dette innenfor dagens regelverk.

Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving har bedt om et møte med Landbruks- og Matdepartementet (LMD) om saken, og møtet finner sted kommende uke, mandag 2. desember. Departementet synes å gjøre det til en politisk sak, siden møtet blir med statssekretær Widar Skogan (KrF).


Elisabeth Gjems, leder i Hedmark Bondelag, ba Innlandet KrF ved Magne Rydland om å gi klare signaler til Landbruks- og Matdepartementet og Olaug Bollestad om at saken må få en politisk løsning.

Til stede på møtet på Brandval var leder i Innlandet KrF Oluf Maurud og styremedlem Magne Rydland.
Leder i Hedmark Bondelag, Elisabeth Gjems, kom med en tydelig oppfordring til Maurud og Rydland før møtet med det KrF-ledede Landbruks- og Matdepartementet:

- Jeg er glad for at Innlandet KrF er til stede, og jeg vet at dere er dyktige på å fange opp og viderebringe signaler. Ta politisk styring i denne saken som har så mye å bety for hva vi har på matbordet. Nøkkelen ligger i hvordan regelverket brukes. Fortsetter vi som nå ligger vi an til å bli utkonkurrert i eget marked, og det kan framprovosere matsvinn, sa Gjems.

Leder i grøntutvalget i Norges Bondelag, Thor Johannes Rogneby, la også vekt på en politisk løsning, og skal delta på møtet i LMD.

- Etter årets jordbruksforhandlinger satte LMD ned et utvalg som skal jobbe for innovasjon og vekst i grøntsektoren. Politikerne ønsker at vi skal satse på grønt. Da kan vi ikke samtidig bli stilt i en situasjon der vi ikke kan dyrke potet i Norge. Politikerne har et klart ansvar for å løse denne situasjonen. De må si tydelig fra til Mattilsynet om forvaltningen av regelverket, sa Rogneby.


Innlandet KrF stilte på møtet med styremedlem Magne Rydland og leder Oluf Maurud (t.h.), og fikk med seg tydelige budskap videre.

Leder i grøntutvalget i Hedmark Bondelag, Ole Morten Nyberg, viste at problemet vil slå hardt ut i Innlandet:
Innlandet er landets klart største potetfylke, på matpotet, industripotet og settepotet. Innlandet er også et av landets to-tre store «grønnsakskammer», både til industri, konsum og «utgangsmateriale» slik som setteløk. Regionen har også lange tradisjoner for stor produksjon av jordbær, bringebær, epler og plommer.

Næringsmiddelindustrien er de første til å merke konsekvensene, noe representanter fra Maarud, Findus og Hoff tydelig fikk fram i møtet.

Jan Arne Broen, som er dyrkingsrådgiver hos potetgullprodusenten Maarud, forklarte:

- Vi bruker 25.000 tonn poteter i vår produksjon hvert år. Av dette kommer 17.000 tonn fra Hedmark, til en verdi av cirka 50 millioner kroner. Vår produksjon går året rundt, og fra oktober og til ny høsting er vi avhengige av poteter lagret på eksterne og eget lager. Vi er ekstremt sårbare for tørråte på lagerpotetene våre. 10.000 tonn lagres på eget lager i fem meters høyde. Da sier det seg selv at vi må ha strenge krav for råte i leveransene til oss, sa Broen.

Dypt bekymret

Fagsjef Solveig Haugan Jonsen fortalte at Findus tar imot 35.000 tonn poteter og 15.000 tonn grønnsaker hvert år. Hedmark er klart størst på potet.

- Vi har ikke noe sentralt lager, og er helt avhengig av at potetene ligger trygt og godt på bondens lager. Gjennom våren antigrobehandler vi 10.000 tonn poteter ute på lager, fortalte Jonsen.

Hun beskrev situasjonen med tørråte som prekær.

- Vi har hatt flere partier med fra fem til 30 vektprosent med tørre råter. Ett parti ble faktisk ikke høstet på grunn av tørråte. Tørråte i leveransen innebærer et salgstap på 2000-5000 kroner per dekar. Jeg er dypt bekymret for at vi nå har et problem som vil spre seg. Situasjonen er ikke til å leve med, og vi har flere potetbønder som nå venter med å kjøpe innsatsfaktorer fordi de er usikre på om de vil dyrke potet neste år, sa Jonsen.

Halvor Alm uttrykte samme bekymring. Han er fagsjef for potet hos HOFF, som mottar en tredel av norsk potetproduksjon.

- Vi har også fått signaler om frafall fra produsenter. Det er veldig viktig at vi sammen får fram hvor mye dette betyr for oss, sa Alm.


Samtlige foredragsholdere var tydelige på at konsevensen av problemene ikke må bli økt import av poteter. Hva passet vel bedre enn at de da fikk hvert sitt bondelagsforkle påskrevet JEG ELSKER NORSK MAT. Fra venstre: Ole Morten Nyberg, Thor Johannes Rogneby, Jan Arne Broen, Solveig Haugan Jonsen, Halvor Alm og Kåre Oskar Larsen.

Oppdatering:

OPPDATERING ETTER MØTET MED LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET (LMD) MANDAG 2. DESEMBER:

Bondelaget, Norsk Landbruksrådgiving og Gartnerhallen deltok i møtet med LMD ved statssekretær Widar Skogan for å diskutere godkjenningsordningen for plantevernmidler generelt og situasjonen rundt utfordringene med tørråte på potet spesielt.

Møtedeltakerne opplever å ha fått forståelse for at det er store utfordringer, og at næringa ikke er ute etter å bruke mer midler, men å ha tilgang på nok og riktige midler som risikoavlastning for bonden.

Delegasjonen kom med konkrete forslag til løsning for både kommende sesong og på lengre sikt, og poengterte at en går inn i en avgjørende fase for planlegginga av neste sesong, og at produsentene ønsker signaler på om de får tilgang på nødvendige verktøy før de kan ta avgjørelser for vekstsesongen 2020.

Her følger en oppsummering fra møtet hos LMD på sidene til Fagforum potet.

Og her er et intervju med generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag i etterkant av møtet hos LMD.

Potet er særskilt dratt fram pga en akutt situasjon nå, men en endring i bruk av scenarier i godkjenningsordningen vil kunne ha overslagseffekter på all planteproduksjon.

Hedmark Bondelag og Sparebank 1 Østlandet tildelte innovasjonsprisen for 2018 til Blæstad-student Nikolai Ødegaard

Delte ut innovasjonspris til Blæstad-student

Hedmark Bondelags og Sparebank 1 Østlandets innovasjonspris ble 14. august delt ut til Blæstad-student Nikolai Ødegaard for hans forretningsplan for firmaet Dataharvest AS, som kan bruke droner og dataløsninger for å kartlegge dyrkingsarealer og gi råd om de beste agronomiske tiltakene.

Marked- og produksjonsregulering engasjerte svineprodusentene

Markedet for svinekjøtt er helt ute av balanse. Det produseres langt mer svin enn det konsumeres, og nesten 6200 tonn svinekjøtt er lagt på reguleringslager. Fra 2021 faller mulighetene for eksport bort så det haster med å finne fram til ordninger som gir bedre balanse mellom produksjon og etterspørsel - og dette engasjerer svineprodusentene!

- Kjøp rare, små og krokete grønnsaker!

Felles budskap fra Bama, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd og grøntprodusenter fra Hedmark og Oppland: I år må det legges til rette for salg av grønnsaker og poteter som ser annerledes ut eller er mindre enn normalt.

Samler grøntprodusenter til møte om tørken

Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag arrangerer i fellesskap møte for produsenter av poteter, grønnsaker, bær og frukt i de to fylkene i forbindelse med den ekstreme tørkesituasjonen. Her deltar bl a toppledelse i Bama og Grøntprodusentenes Samarbeidsråd. Møtet finner sted på Blæstad torsdag 9. august kl 13.30.

Markedsregulering på svin - Møte 9.august

Til tross for en lang, varm grillsesong ligger et rekordstort antall svinekjøtt fortsatt på reguleringslager. Det skyldes flere ting: Økt effektivisering, stagnasjon i salg og mindre eksportmuligheter. Etter siste jordbruksoppgjør har næringen fått anledning til å foreslå en annen måte å regulere markedet på, og hva som må til for å få markedet i balanse før eksportmuligheten blir borte ved utgangen av 2020. Derfor inviterer Hedmark og Oppland Bondelag sammen med Norsvin Hedmark og Oppland til et åpent informasjons- og debattmøte om fremtidas markedsregulering på svin.

Berg halmen! Praktisk info her

Nå er skuronna i gang lengst i sør og for resten av fylket nærmer den seg med stormskritt. Det begynner å haste for de som ennå ikke har ordnet seg med kjøper eller selger, så nå gjelder det å svinge seg rundt og sørge for at all halm som produseres omsettes til dyrefôr! Det er ikke for sent. Nord for oss, i Sør-Trøndelag, er det fortsatt halm tilgjengelig. Og uansett skal den behandles og transporteres, så her følger litt praktisk informasjon om halm samlet.

Stort engasjement på tørkemøter - les foredragsinfo her

700 personer deltok på tørkemøtene som Hedmark Bondelag var med på å arrangere i uke 29. Selv om hovedtema for møtene i stor grad fokuserte på grovfôrmangel som følge av ekstremtørken, inneholdt foredragene nok av annen informasjon til korn-, potetprodusenter og andre tilknyttet landbruksnæringen. Og engasjementet var det ingenting å si på!

Tørken fortsetter..... NY oppdatering

Det ser dessverre ut som tørken fortsetter, og behovet for informasjon blir stadig større. Ikke alle spørsmål er like enkle å svare på eller gjøre noe med, men heldigvis er det mange som "kaster" seg rundt og gjør tiltak for å bedre situasjonen noe.

Bondelaget samlet landbruksaktører til samordningsmøte om fôrsituasjonen

Bondelagene i Innlandet samlet torsdag landbruksaktører til samordningsmøte for å sjekke ut hva som gjøres og for å enes om ulike tiltak som må settes i gang for å hjelpe tørkeramma bønder framover. Hovedtema var halm og fôrressurs og hvordan vi best mulig klarer å ta vare på og formidle halmen.

Ola Elvestuen og Erling Aas-Eng

Ingen ulvesvar fra statsråden

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen hadde ingen klare svar å gi de rovdyrramma lokalsamfunnene i Nord-Østerdalen, da han kom på besøk på søndag.

Besøk i Nord-Østerdal

- Man kan ikke forvalte ulv i et beiteområde

- Dette er utslaget av et uansvarlig sjansespill, og det vil skje hvert år i juni om ikke forvaltninga følger opp politikken, sa Lars Petter Bartnes da han besøkte sauebønder i Nord-Østerdal tirsdag.

Tørke

Tørkesommer: Erstatning for avlingssvikt

Årets tørke kan få betydelige konsekvenser for matproduksjonen og fôrsituasjonen, og mange kan være berettiget til erstatning for avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått!

Våre samarbeidspartnere