Landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum

I jordbruksavtalen 2012 ble det satt av 100 millioner kroner til grøfting. Nå, snart et år etter, er fortsatt ikke ordningen på plass.

Leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag var ytterst klar i sin tale under Kornkonferansen i Oslo, og ditto klar på at det haster.

- Det er helt uforståelig at det skal gå et år å få dette på plass. Det er satt av 100 millioner fra regjeringen. Nå må dette i orden, sa Bjørke.

Mye tyder på at Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet strides rundt hvordan tilskuddene skal godkjennes, på grunn av arkeologiske krav til forundersøkelser av grunnen før grøftingen finner sted.

Bjørke minnet om at grøftingen i stor grad vil gjelde grøfter som er grøftet fra før – altså vedlikehold av gamle grøfter.

- Hvorfor skal en da legge opp til at byråkratiet skal måtte behandle 2000 søknader på dette? spurte Bjørke.

Slagsvold Vedum forklarte tidsbruken med at det er viktig å få på plass et mest mulig ubyråkratisk system.

- Det å lage et slikt system tar tid. Det skal ikke bli slik at en må ha en arkeolog over seg når en skal grøfte. Derimot er målet å sørge for at det blir mest mulig effektivt papirarbeid på forhånd, sa Slagsvold Vedum.

Nils T. Bjørke var tydelig på at grøftetilskuddet må kunne godkjennes av det enkelte landbrukskontor, som kjenner jorda, og ikke hos fylkesmannen.

Bjørke ga Vedum en konkret tidsfrist:

- Du har ikke så mange uker på deg: Dette må være på plass til påske. Det haster for bøndene å få bestilt entreprenører, sa Bjørke direkte til Vedum.

Leder Einar Myki i Hedmark Bondelag registrerer at Vedum nå har fått gjentatte kraftige signaler om at det nå må skje noe.

- Jeg hadde håpet at han skulle ha med seg en løsning på saken i dag. Det er totalt uakseptabelt hvis arkeologiske forhold skal stoppe dette, og dermed stille seg i vegen for landbruksmeldingas mål om økt matproduksjon, sier Myki.

Også Myki minner om at tilskuddet må veldig fort på plass, om en skal få effekt av det i inneværende år.

- Det er også viktig at vi får en løsning som er minst mulig byråkratisk. Bøndene skal ikke måtte bruke opp alt tilskuddet på å hyre en rådgiver som skal lage en plan, sier Myki.