Hedmark Bondelag vil minne om at overføringene til jordbruket er vesentlig redusert de senere årene sett i forhold til statsbudsjettets størrelse. I 1980 utgjorde overføringene 6,8 % av statsbudsjettet uten folketrygden, og i 2011 utgjorde overføringene 1,4 %.  I samme periode har Norge utviklet seg til å bli verdens rikeste nasjon og vår befolkning har verdens beste levekår. De siste 20 årene har landbruket hatt en større økning i produktivitet enn noen annen næring i fastlands-Norge, uten at effektiviseringsgevinsten i noen særlig grad har kommet bøndene til gode. Bønder må nå få sin rettmessige del av velferdsøkningen. Hedmark Bondelag mener derfor at det nå er helt nødvendig å øke overføringene til landbruket for sikre rekrutteringen, bidra til å øke lønnsomheten for produsentene og opprettholde vår selvforsyning.

 Landbruket får som følge av klimaendringene påført økte kostnader.  Hedmark Bondelag mener derfor at staten bør dekke utgiftene til klimatiltak og klimatilpassing i jordbruket ved å øke rammene for jordbruksavtalen.

 Kornarealet er under press og vi mener at både juridiske og økonomiske virkemidler må tas i bruk for å hindre nedbygging av jordbruksareal. Det er en kjensgjerning at store deler av de beste kornarealene i Norge ligger i befolkningstette områder med fare for nedbygging.

For å kunne bidra til økt matproduksjon er det også viktig å sikre bruk at utmarksressursene innenfor de gitte rammebetingelser. Rovdyrforliket må gjennomføres i praksis og det bør i større grad legges til rette for ammekuproduksjon innenfor ulvesonen.

Innspillet fra Hedmark Bondelag til jordbruksforhandlingene kan lastes ned her.