Innlegg fra Karsten Hove Bergset:
Bare for å slå det helt fast skal ulven være innen for dagen sone, som omfatter deler av Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo. Et frislipp av ulv vil gi beitenæringens død. Vi tar det ansvaret for ulven!
Når det er sagt er det viktig at samfunnet setter inn betydelige resurser. Slik at vi tar vare på beiteressursen også innenfor sonen. Det ...er fult mulig å drive utmarksbeite innenfor sonen, men da med ammeku. Under for utsetning at vi ikke får for store flokker av ulv. Beitegrunnlaget i sonen vil dekke underskuddet på storfe kjøtt i Norge. Burde ikke vi produsere denne maten til den norske befolkningen?
Vi i Bondelaget må nå kjenne vår besøkelses tid, nå som forvaltningen av ulv er oppe til revisjon!

Et av de store problemene i forvaltingen er at det ikke er samordning mellom rovviltnemdene. Bare for å ta noen eksempel Oppland har plassert sitt ynglings område for Jerv inn mot grensen til Sogn og Fjordane som er en null sone. Sør Trøndelag har lagt sitt ynglings område inn mot Hedmark sitt prioriterte beiteområde i Nord – Østerdalen. Dette er to av mange utfordringer.
Det blir svært utfordrende å få til en god forvaltning med en slik mangel av samordning mellom de regionale rovviltnemdene.
Vi kan ikke fortsette slik vi har det i dag, forvaltningen har ikke tatt innover seg at vi har en to delt målsetning. For at vi skal oppnå denne målsetningen i rovvilt forliket, må vi få til en samordning av forvaltningen av de fire store og Ørn på et nasjonalt nivå. Regjeringa og Storting må følge opp sine vedtak, gjennom å påse at MD og DN faktisk utfører vedtatt politikk.