Når Fylkesmannen i Hedmark fokuserer på ”laveste tap av rovvilt på 17 år” etter årets beitesesong, så er det isolert sett riktig. I de verste rovviltområdene blir det færre og færre som slipper sau på beite, og heldigvis ser vi positiv effekt av noen av de forebyggende tiltakene som settes inn i de prioriterte beiteområdene. Situasjonen for mange sauebønder er imidlertid fortsatt at tapene er uakseptabelt store. 

I Hedmark er det søkt om erstatning for 7.597 sauer tatt av rovdyr – et bekymringsfullt høyt tall. I 2012 er det gitt erstatning for 66 % av de omsøkte sauene mot 73 % i 2011. I 58 % av søknadene har Staten redusert eller avkortet erstatningen. Dette begrunnes i hovedsak med lav dokumentasjonsgrad. Dokumentasjonsgraden er i 2012 ca 6%. Det er litt lavere enn de to forrige åra da den lå på ca 6,5 %. Forskjellen i dokumentasjonsgrad er mye mindre enn forskjellen i erstatningsgrad. Dermed har staten økt terskelen for utbetaling av erstatninger, og det mener Hedmark Bondelag er totalt uakseptabelt. 

Hedmark Bondelag mener at Statens forvaltningspraksis strider imot politiske vedtak og signaler. Dessuten er det interessant å se hva Staten gjør med en dom i Sør-Trøndelag tingrett for kort tid sida der Statens innstramming av erstatningspraksis ble dømt som regelstridig. Dersom denne dommen blir stående, må det få konsekvenser for de sakene der erstatning er avkortet og Statens behandling av søknader om rovdyrerstatninger framover, sier Einar Myki.

Se rapport fra Fylkesmannen her.

Les om dommen i Sør-Trøndelag tingrett her.

Kontaktperson:

Einar Myki, tel 62 59 35 98/ 90 74 50 79 e-post: e.myki@online.no