Innlandet er som et Norge i miniatyr, med både flatbygder, dalfører og fjellbygder. Med et mangfoldig landskap og variert jordsmonn følger også en mangfoldig matproduksjon. Innlandet har komplette verdikjeder innen melk, korn, potet og grønnsaker. Mange kjente merkevarer kommer fra Innlandet. Vi har så mye å være stolte av!

Her følger fakta om jordbruket og skogbruket i Innlandet hentet fra Fylkesmannen i Innlandet:

Landbruket i Innlandet

Med 20 % av landets produktive jordbruksareal, 30 % av landets produktive skogareal og 40 % av den årlige avvirkningen av skog i Norge er det nye fylket Innlandet Norges desidert største landbruksregion.
Jord- og skogbruket i Innlandet gir grunnlag for 10 milliarder kroner i årlig verdiskaping i nær komplette verdikjeder, noe som tilsvarer cirka 8 prosent av samlet verdiskaping i regionen. Landbruket gir grunnlag for 23 000 arbeidsplasser, tilsvarende 13 prosent av samlet sysselsetting. Innlandet har en grønn kunnskapsproduksjon på alle nivå (syv landbruksfaglige læresteder) og har Norges ledende bioøkonomiklynge i Mjøsregionen. Dette er et godt utgangspunkt for å utvikle landbruket videre.

Fakta om jordbruket i Innlandet:

 • Landets største jordbruksfylke
 • Komplette verdikjeder for mjølk, korn, potet, grønnsaker
 • Flest dyr på utmarksbeite
 • Nest størst på mjølkeproduksjon
 • Størst på storfekjøttproduksjon
 • Landets største kornfylke
 • Landets største potetfylke
 • Grunnlag for totalt 15 500 arbeidsplasser
 • Norges kjerneområde for dyreavl og planteforedling
 • Flest setre/støler i drift

Verdiskaping i jordbruket i Innlandet:

 

Fakta om skogbruket i Innlandet:

 • Norges desidert største skogbruksfylke
 • 26 % av landets produktive skogareal
 • 42 % av fylkets totale areal er produktiv skog
 • Årlig planting og gjødsling binder CO2-utslipp fra over 31 000 biler
 • 26 % av landets stående volum tilsvarende 228 millioner m³
 • 43 % av landets avvirkning for salg tilsvarende 4,3 millioner m³
 • 43 % av landets verdiskaping i primærskogbruket
 • 25 % av landets verdiskaping fra trelast og  trevareindustrien
 • 2 030 sysselsatte i primærskogbruket
 • Gir grunnlag for i alt 5 000 arbeidsplasser

Verdiskaping i skogbruket i Innlandet: