Hedmark er et stort og viktig jordbruks- og skogbruksfylke:

Jordbruk:

 • Hedmark har et totalareal på 26,1 millioner dekar, og av dette er cirka 1 million dekar dyrket mark i drift. 
 • Den dyrkede marka tilsvarer 10 % av landets jordbruksareal, og Hedmark er det fylket med mest dyrket mark i drift per 2015.
 • Fylket har svært varierende forutsetninger for jordbruksdrift ut fra ulikheter i jordsmonn og klima, og kan grovt sett deles opp i fire regioner hhv. Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Hedmarken og Glåmdalen.
 • Jordbruket står for cirka 75 % av verdiskapingen og sysselsettingen i landbruket i Hedmark.
 • Hedmark har drøyt 38 % av potetproduksjonen og 18 % av Norges kornproduksjon målt i dekar.
 • De viktigste planteproduksjonene er korn, gras og poteter. En liten del av arealet brukes til grønnsaks- og bærproduksjon (utgjør 9 % av landets grønnsaksproduksjon og 7 % av landets frukt- og bærproduksjon).
 • Store områder i Hedmark har et godt jordsmonn, noe som gir gode avlinger.

Skogbruk:

 • Hedmark har et totalareal på 26,1 millioner dekar, og av dette er cirka 13,0 millioner dekar produktiv skog. 
 • 20 % av landets skogressurser (produktiv skog, tømmervolum og tilvekst)
 • 30 % av landets avvirkning for salg
 • 25 % av landets skogkulturinvesteringer (planting 28 %, ungskogpleie 22 %, markberedning 60 % mv.)
 • 30 % av landets samlede verdiskaping innen primærskogbruket, ca. 1,4 mrd. kr.
 • 15 % av landets samlede verdiskaping fra trelast- og trevareindustrien, ca. 1,1 mrd. kr
 • 12 000 km med skogsbilveger
 • 260 trebearbeidene bedrifter (trelast-, trevare- og treforedlingsindustri)
 • 1400 sysselsatte i primærskogbruket gir med ringvirkninger grunnlag for 4 600 arbeidsplasser i Hedmark. (Kilde: SSB 2011, NILF rapport 2012-2 og SLF 2014)

(Tall fra Fylkesmannen i Hedmark)

Rapporten Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark fra 2012 viser landbrukets store betydning i Hedmark, og kan lastes ned fra Fylkesmannen i Hedmarks nettsider (trykk på lenken ovenfor).

Den kommer i ny, oppdatert versjon vinteren 2016/2017, og vi vil da oppdatere med ferske tall her.