Krever at lisensfellingen gjennomføres

  • Tips en venn om denne siden

Erling Aas-Eng og Vidar Helgesen

Hedmark Bondelag-leder Erling Aas-Eng krever at lisensfellingen av fire ulveflokker i Hedmark gjennomføres i vinter. Helgesen er på juridisk villspor, og regjeringen har full mulighet til å handle NÅ, mener Aas-Eng.

Følgende kronikk / leserinnlegg fra lederen i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, har stått på trykk i en rekke Hedmark-aviser denne uka:

Forblir Helgesen den store, stygge ulven?

En svært uklok politisk manøver fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen har ført Hedmark til sentrum for nasjonal politikk de siste tre ukene. Med beslutningen om å stanse den planlagte lisensfellingen av inntil 32 ulv i og ved sona i Hedmark, la regjeringen opp til å gjøre fylket vårt til et ulvereservat.

Protestene har naturlig nok vært enorme, presset mot Høyre likeså, og på partiets felleskonferanse på Sundvollen sist helg ga den store bredden i Høyres stortingsgruppe og sentralstyre klar beskjed til Helgesen og Erna Solberg: Stortingets ulveforlik må gjennomføres. Saken ligger igjen hos Helgesen, som nå må vri seg kraftig om for å unngå å forbli den store, stygge ulven.

Så hva skjer nå? Helgesens forsøk på å plastre såret med radiomerking av ulv og vurderinger rundt endret adferd hos enkelte ulveflokker holder ikke. Det er så enkelt som at fire ulveflokker må tas ut for å oppfylle ulveforliket og bestandsmålet for ulv. Og det haster: Uttaket må skje i vinter, for å unngå at flokkene yngler og dermed øker skadepotensialet ytterligere.

Vi frykter at regjeringen nå vil bruke tid på å vurdere en mulig lovendring. Og om lovendring blir utfallet, er det all grunn til å tro at det blir en tidkrevende affære.

Regjeringen har full mulighet til å handle NÅ, og vi krever at det skjer. Rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling var ikke i strid med naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Helgesen var på juridisk villspor da han hevdet at loven hindret lisensfelling, fordi:

  • Fellingen truer IKKE bestandens overlevelse (noe også Klima- og miljødepartementet selv slår fast).
  • Dagens ulvebestand utgjør IKKE et for lavt skadepotensial til at det kan tillates lisensfelling i ulvesona. Selvfølgelig går skadene i sona ned når 65 prosent av alt sauehold innenfor ulvesona i Hedmark er avviklet. I Rendalen, som ligger utenfor sona og hvor beite er prioritert, gikk 560 av 2000 sau tapt sist sommer, hovedsakelig til ulv fra ulvesona. Uten uttak av fire flokker nå, legges det opp til at ulvestammen kan vokse ubegrenset innenfor ulvesona, som da vil produsere individer som vandrer ut til beiteområder i store deler av Sør-Norge.
  • Det er ifølge lovverket IKKE bare tap av husdyr som skal vurderes, men også annen potensiell skade på eiendom. Videre skal samfunnsmessige konsekvenser vurderes, og da står det konkret i naturmangfoldloven at dette gjelder betydningen av økonomisk og sosial påvirkning for befolkningen. Loven gir også adgang til å treffe enkeltvedtak for å ivareta offentlige helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning. Disse hensynene ble også vurdert og anerkjent i den svenske høyesterrettsavgjørelsen 30. desember 2016 som grunnlagt for lisensfelling der. Med de konsekvenser som ulverevirene har for grunneierrettigheter, økonomi, trygghet, rekreasjon og ferdsel i de aktuelle områdene i Hedmark, er det så visst ingen mangel på juridiske begrunnelser ut fra samfunnsmessig / økonomisk / sosial påvirkning.

Gjennom mange år med økende rovdyrpress har rovdyra tatt stadig mer av utmarka i fylket vårt. Hedmark utnytter bare 33 prosent av utmarksbeiteressursene, mens et sammenlignbart fylke som Oppland utnytter 68 prosent. Hedmark krever at denne utviklingen stanses. Skal Helgesen få en annen rolle enn som Storeulv, og sørge for at Høyre skal ha igjen et minimum av troverdighet og tillit i Innlandet, så er han nødt til å handle nå.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Stadig nye medlemsrekorder i Hedmark Bondelag, som nå er blitt det nest største fylkeslaget. Fra venstre: Margrete Nøkleby, Erling Aas-Eng, Berit Grindflek, Thomas C Meyer French og Lars Opsal jr

Setter stadig nye medlemsrekorder

Hedmark Bondelag økte medlemstallet med 89 i fjor, og er nå oppe i 5577 medlemmer. Med dette er Hedmark blitt landets nest største fylkeslag i Bondelaget.

Ulveaksjon Oslo 4. januar 2017

Hedmarkinger i tusentall markerte sin ulveprotest

Så mange hedmarkinger har det aldri vært på plassen foran Stortinget! Anslagsvis 2000 engasjerte bygdefolk aksjonerte mot klima- og miljøminister Vidar Helgesens stans av den planlagte lisensjakta på ulv.

Et par tusen møtte frem foran Stortinget for å markere sitt synspunkt på at den planlagte ulvefellingen ble stoppet før jul.

Viste ingen tegn til forsoning

Beitenæringa er uten tillit til ulveforvaltningen etter at ulvejakta ble stoppa. Stormarkeringen foran Stortinget i dag synliggjorde den massive motstanden.

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag og rovviltansvarlig

Møter "ulveminister" Helgesen

Einar Frogner, bonde fra Vang, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag, skal holde appell under den store ulve-protestaksjonen i Oslo 4. januar. Han er også en av fire personer som skal delta i møte med klima- og miljøministeren.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

- Dramatisk og uforståelig ulve-beslutning

- Ministeren går her på tvers av Stortingets vedtak, og har plukket fram juridiske spissfindigheter for å belegge det som åpenbart er en politisk beslutning om å gi opp den todelte målsetninga og opprette et regelrett ulvereservat, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Utmarksbeite

Kladdeføre for samarbeid om beiteforskning

Hedmark Bondelag og Naturvernforbundet samarbeidet om å støtte et forskningsprosjekt om utmarksbeite for storfe i rovdyrområder hos Høgskolen i Hedmark. Nå har Naturvernforbundet kommet med feilaktige og sterkt misvisende uttalelser, som overhodet ikke er forenlige med Hedmark Bondelags syn.

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Fredag
21
September

Midt i matfatet

Vikingskipet, Hamar

Våre samarbeidspartnere