Kladdeføre for samarbeid om beiteforskning

  • Tips en venn om denne siden

Utmarksbeite storfe

Hedmark Bondelag og Naturvernforbundet samarbeidet om å støtte et forskningsprosjekt om utmarksbeite for storfe i rovdyrområder hos Høgskolen i Hedmark. Nå har Naturvernforbundet kommet med feilaktige og sterkt misvisende uttalelser, som overhodet ikke er forenlige med Hedmark Bondelags syn.

Med utgangspunkt i at verdifulle beiteområder i Hedmark ikke utnyttes på grunn av risiko for skader forårsaket av store rovdyr, har Hedmark Bondelag gitt sin støtte til et forskningsprosjekt om storfebeite i regi av Høgskolen i Hedmark, sammen med Naturvernforbundet i Hedmark. Dette ble formidlet i form av et brev til Høgskolen i Hedmark 5. desember.

Naturvernforbundet kontaktet media om initiativet på vegne av begge organisasjoner i form av pressemelding og direkte kontakt. I intervjuer i Østlendingen og NRK Hedmark og Oppland uttalte Naturvernforbundet i Hedmarks leder Thomas Cottis seg på en slik måte at Naturvernforbundets syn ble framstilt som å gjelde for begge organisasjoner. Dette er svært beklagelig.

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag har derfor skrevet følgende redegjørelse om saken:

Hedmark Bondelag, sauen og Naturvernforbundet.

Det var med undring vi leste oppslaget i Østlendingen med Thomas Cottis onsdag 14.12 (nett) og torsdag 15.12. (papir), hvor Hedmark Bondelag blir tatt til inntekt for at «sauen må vike for rovdyra» og «vi må finne på noe annet enn sau». Dette er naturligvis uttalelser og standpunkter som ligger milevis unna Bondelagets standpunkter når det gjelder hva som må vike i utmarka i Hedmark for å sikre bosetting, verdiskaping og ei bærekraftig beitenæring. Vi mener Norge verken skal eller må holde seg en egen populasjon av den tallrike finsk-russiske ulvestammen. Stortingets vedtatte målsetting om at vi skal ha både rovdyr og beitedyr i norsk natur må vi likevel forholde oss til. Her har sauen en helt sentral plass i utnytting av beiteressursene, også i Hedmark.

Det Hedmark Bondelag har gjort sammen med Naturvernforbundet, er å sende en henvendelse til Høgskolen i Hedmark om muligheter for å gi innspill vedrørende et allerede igangsatt prosjekt hvor en ønsker å avklare nærmere mulighetene for i det hele tatt å kunne beite med storfe i rovdyrutsatte områder. Dette mener vi er viktig i en situasjon hvor Stortinget har vedtatt at vi fortsatt skal måtte med leve rovdyr i Hedmark samtidig som bare 33% av utmarksbeitet vårt utnyttes. Da kan dette være nyttig forskning for om mulig øke bruken av utmarksressursene. Til sammenligning utnytter Oppland fylke 68% av sine beiteressurser.

Erfaringene våre så langt er at beite med storfe i rovdyrområder er svært utfordrende, om mulig i det hele tatt. Det er nok å vise til tap av storfe til ulv i Rendalen i sommer og i Østre Elverum for et par år siden. Naturvernforbundet på sin side hevder dette som en løsning. Her står altså organisasjonene for stikk motsatt utgangspunkt, men er enige om at faktabasert kunnskap uansett vil være til nytte.

Så til varaordfører i Trysil, Knut Løken, kan vi berolige med at Hedmark Bondelag naturligvis ikke ønsker å øke rovdyrtrykket i Hedmark, tvert imot. Men vi er opptatt av å gi fylkets bønder muligheter til å utnytte beiteressursen bedre enn i dag. Da er kunnskap om hva som finnes av muligheter interessant, så lenge vi har rovdyra i utmarka i Hedmark.

Hedmark Bondelag er lei for måten denne saken ble bragt ut i offentligheten på. Det var avtalt at Thomas Cottis i Naturvernforbundet skulle sende henvendelsen til media på vegne av begge organisasjoner. Han har da uttalt seg på en slik måte at Naturvernforbundets syn blir framstilt som å gjelde for begge organisasjoner. Det er svært beklagelig.

Jeg tok straks kontakt med Østlendingen da jeg leste artikkelen på ostlendingen.no onsdag 14.12. Jeg ble da først henvist til leserbrevspaltene. Dagen etter fikk jeg lagt fram vår informasjon overfor journalisten, og ble lovet at det skulle komme på trykk som en presisering fredag 16.12. I stedet kom mine uttalelser som et haleheng til et intervju med Knut Løken i Trysil, noe jeg ikke på noe vis var informert om på forhånd.

Erling Aas-Eng
Leder i Hedmark Bondelag

Dette er også grunnlag for et leserinnlegg som sendes til Østlendingen.

Erling Aas-Eng og Vidar Helgesen

Krever at lisensfellingen gjennomføres

Hedmark Bondelag-leder Erling Aas-Eng krever at lisensfellingen av fire ulveflokker i Hedmark gjennomføres i vinter. Helgesen er på juridisk villspor, og regjeringen har full mulighet til å handle NÅ, mener Aas-Eng.

Stadig nye medlemsrekorder i Hedmark Bondelag, som nå er blitt det nest største fylkeslaget. Fra venstre: Margrete Nøkleby, Erling Aas-Eng, Berit Grindflek, Thomas C Meyer French og Lars Opsal jr

Setter stadig nye medlemsrekorder

Hedmark Bondelag økte medlemstallet med 89 i fjor, og er nå oppe i 5577 medlemmer. Med dette er Hedmark blitt landets nest største fylkeslag i Bondelaget.

Ulveaksjon Oslo 4. januar 2017

Hedmarkinger i tusentall markerte sin ulveprotest

Så mange hedmarkinger har det aldri vært på plassen foran Stortinget! Anslagsvis 2000 engasjerte bygdefolk aksjonerte mot klima- og miljøminister Vidar Helgesens stans av den planlagte lisensjakta på ulv.

Et par tusen møtte frem foran Stortinget for å markere sitt synspunkt på at den planlagte ulvefellingen ble stoppet før jul.

Viste ingen tegn til forsoning

Beitenæringa er uten tillit til ulveforvaltningen etter at ulvejakta ble stoppa. Stormarkeringen foran Stortinget i dag synliggjorde den massive motstanden.

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag og rovviltansvarlig

Møter "ulveminister" Helgesen

Einar Frogner, bonde fra Vang, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag, skal holde appell under den store ulve-protestaksjonen i Oslo 4. januar. Han er også en av fire personer som skal delta i møte med klima- og miljøministeren.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

- Dramatisk og uforståelig ulve-beslutning

- Ministeren går her på tvers av Stortingets vedtak, og har plukket fram juridiske spissfindigheter for å belegge det som åpenbart er en politisk beslutning om å gi opp den todelte målsetninga og opprette et regelrett ulvereservat, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Våre samarbeidspartnere