Etablerte Jordvernalliansen i Hedmark

  • Tips en venn om denne siden

I Hedmark finnes noen av de beste jordbruksarealene i Norge, med matjord av svært god kvalitet.
Hedmark Bondelag prioriterer derfor arbeid med jordvern høyt.

Høsten 2015 tok Hedmark Bondelag initiativ til å stifte Jordvernalliansen i Hedmark. Hensikten var å få ulike organisasjoner til å forene krefter i arbeidet med å bevare den verdifulle matjorda.
4. februar 2016 ble Jordvernalliansen i Hedmark stiftet av 12 ulike organisasjoner.

Arbeidet i Jordvernalliansen i Hedmark foregår gjennom et arbeidsutvalg, som består av tre personer.
Lars Opsal jr er valgt som talsperson for arbeidsutvalget. Opsal jr er nestleder i Hedmark Bondelag.
Lars Opsal jr har mobilnummer 95991491 og epostadresse lars.opsal@bbnett.no
Naturvernforbundets Lars Mæhlum og Hedmark Natur og Ungdoms Esten Segbø Løvaas er de to andre personene i arbeidsutvalget.

Hedmark Bondelag kanaliserer hoveddelen av sitt jordvernarbeid gjennom Jordvernalliansen. Informasjon om arbeidet er derfor primært å finne på Jordvernalliansen i Hedmarks egne nettsider.
Når Hedmark Bondelag separat arbeider med jordvernsaker som har interesse utad, legger vi ut artikler her på Hedmark Bondelags sider.

Jordnær og matnyttig jordverndebatt

Ordførerne i Stange og Hamar lovte å bevare matjorda på henholdsvis Tokstad og Vien, og Ringsaker-ordføreren varslet en mer restriktiv kommuneplan neste gang. Det kom mye bra ut av jordverndebatten på Blæstaddagen.

Venter het jordverndebatt på Blæstaddagen

Ny kommuneplan for Stange, jernbanetrasé og kulvert, togparkering i Vang, vegprosjekter, næringsarealer og boligbygging blir ventelig hete temaer under jordverndebatten på Blæstaddagen 6. juni. I panelet deltar bl a ordførerne i Stange, Hamar og Ringsaker.

Nydyrkingsprosjekt på Haslemoen i Våler i Hedmark. Hedmark Bondelag ved Erling Aas-Eng maner Våler-ordfører Lise Berger Svenkerud til å få fortgang i saken. Bildet er tatt ved en felles befaring i desember 2015

- Haslemoen-jorda må selges, ikke leies ut

Hedmark Bondelag og Våler Bondelag er glade for at det endelig fattes beslutninger om nydyrking på Haslemoen, men advarer mot utleie av halvparten av arealet, i stedet for salg.

God diskusjon om jordvern og jordflytting, fra venstre: Lars Morten Rosmo, Trond Knapp Haraldsen og Lars Opsal jr

- Jordflytting krever mye kunnskap

- Skal en lykkes med å dyrke opp nye områder ved hjelp av jordflytting, kreves mye kunnskap og et omfattende arbeid, understreker Trond Knapp Haraldsen i NIBIO.

Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag mener Jernbaneverket har gjort et godt trasévalg for Hamar, og er skuffet over at mange Hamar-politikere har et så bastant syn på vest-alternativet. Illustrasjon utbygging: Jernbaneverket

Advarer mot at banen siger mot øst

Hedmark Bondelag advarer mot Hamar-politikeres ønske om å trosse Jernbaneverket og gå inn for høring av østlig trasé for dobbeltspors jernbane gjennom byen.

Jordvernalliansen i Hedmark, markering Børstad Hamar, togtrase øst, dobbeltsporet jernbane

Togtrasé øst? Helt på jordet!

Jordvernalliansen i Hedmark inviterte Hamar-ordfører Einar Busterud ut på jordet på Børstad, og sendte med han et tydelig budskap tilbake: Si nei til østlig alternativ for dobbeltspors jernbane, og ta vare på verdifull dyrket mark!

Illustrasjon fra Jernbaneverket, togtrasé Stange-Hamar, dobbeltspor

Gammel bane skal bli jordbruksareal

Når gammel jernbane tas ut av bruk, skal Jernbaneverket som hovedregel reetablere banearealet til jordbruksformål der det er relevant. Det slår samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fast.

Brita Skallerud og Erling Aas-Eng, Hedmark Bondelags årsmøte 2016

Jordvern høyt på dagsordenen på årsmøtet

Hedmark Bondelags årsmøte vedtok resolusjon om jordvern, med klar adresse mot politikerne: Hedmark Bondelag forventer at det settes politisk press på verdivurdering av matjord i samfunns- og sikkerhetsøyemed.

Møte med ordførerne i Løten, Stange, Ringsaker og Hamar vedr samferdselsutbygginger og jordvern. Fra venstre: Bente Elin Lilleøkseth, Nils A Røhne, Anita Ihle Steen, Einar Busterud, Lars Opsal jr, Erling Aas-Eng og Margrete Nøkleby

Må begrense banesår på Hedmarken

Ordførerne i de fire Hedmarken-kommunene møtte Hedmark Bondelag for å diskutere hvordan mest mulig matjord kan bevares i forbindelse med de store jernbaneutbyggingene på Hedmarken.

Hedmark Bondelag-leder Erling Aas-Eng, Våler-ordfører Lise Berger Svenkerud og landbrukssjef Anne Kristine Rossebø på Haslemoen, med både NRK og Glåmdalen (samt Østlendingen) til stede.

Dytter på for nydyrking på 6000 dekar i Våler

Hedmark Bondelag mener Våler kommune har gått og sparket i den gode matjorda på Haslemoen altfor lenge. Tirsdag 1. desember dro derfor et samlet styre til Våler for å dytte på ansvarlig ledelse i kommunen: Nå må det tas grep slik at bønder får kjøpe jorda og dyrke mat.

Jordvernalliansen i Hedmark, oppstartsmøte

Danner jordvernallianse i Hedmark

Vellykket oppstartsmøte for å danne en jordvernallianse i Hedmark! Elleve organisasjoner innen blant annet naturvern, matforedling, beredskap og jordbruk vil forene krefter i dette viktige arbeidet.

Våre samarbeidspartnere