- Dramatisk og uforståelig ulve-beslutning

  • Tips en venn om denne siden

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

- Ministeren går her på tvers av Stortingets vedtak, og har plukket fram juridiske spissfindigheter for å belegge det som åpenbart er en politisk beslutning om å gi opp den todelte målsetninga og opprette et regelrett ulvereservat, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesens beslutning om å si nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i revirene Osdalen, Slettås, Kynna og Letjenna i Hedmark ble tatt imot med vantro og sterk frustrasjon i Hedmark Bondelag.

- Her er det tydelig at ministeren har fattet en politisk beslutning. Helgesen dekker seg bak at lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire revirene. Men i realiteten er dette et knep hvor han bruker jussen for å omgå et Stortingsvedtak, sier Erling Aas-Eng.

Han betegner beslutningen som et hamskifte i rovviltpolitikken.

- Her gir ministeren opp den todelte målsetninga om at vi skal ha både beitedyr og rovdyr. Beitenæringa ofres i ulvesona, og så loves det avbøtende tiltak for å sukre pillen. Dette er dramatisk, sier Aas-Eng.

Setter Stortingets bestandsmål til side

Han viser også til at Stortingets bestandsmål settes til side. I 2015-2016-sesongen ble det dokumentert sju helnorske ulvekull og fire kull i grenserevir. Grensekullene teller inn med 50 prosent, slik at antallet ynglinger da er satt til ni.

Stortingets vedtok i sitt ulveforlik at det skal være 4-6 årlige ulveynglinger i Norge. Bestandsmålet er med andre ord langt overskredet.

- Nå setter ministeren dette Stortingsvedtaket til side, og regjeringen innfører et nytt rovdyrregime der de folkevalgte ikke har muligheten til å bestemme hvor mange ulv vi skal ha i Norge. Det er særdeles oppsiktsvekkende at jussen vurderes annerledes nå enn det som lå til grunn da Stortinget vedtok sin ulvemelding og bestandsmålet for ulv. Dette lukter omkamp fra ministeren lang vei, sier Aas-Eng.

Han spør hvordan Vidar Helgesen kunne legge fram ei ulvemelding våren 2016 hvor de juridiske vurderingene som ligger til grunn for dagens vedtak ikke var redegjort for.

Ministeren har i praksis forledet Stortinget til å vedta et forlik som nå angivelig er ulovlig. Det er svært alvorlig

- Ministeren har i praksis forledet Stortinget til å vedta et forlik som nå angivelig er ulovlig. Det er svært alvorlig, sier Aas-Eng.

Han sier at denne politikken vil innebære at beitenæringen fortrenges totalt i områdene i Hedmark.

- Han sier i realiteten at ulv innenfor sona ikke skal forvaltes. Dermed har vi ikke lenger ei ulvesone, men et ulvereservat, tordner Aas-Eng.

Han maner til kamp:

- Dette er en beslutning som ikke kan bli stående. Stortinget er nødt til å gripe inn her, sier Aas-Eng.

Feil om skadepotensial

Beslutningen er ytterst dramatisk i Hedmark: På 15 år har antall sau blitt redusert med over 65 prosent innenfor rovviltsona i Hedmark.

- Miljøforvaltningen mener at det ikke er skadepotensial av et visst omfang. Faktum er at en hel næring utraderes nettopp på grunn av rovdyrtrykket i sona. Svært få har fått midler som erstatter det næringsmessige tapet, og lite gis til omstilling. Og nå brukes altså det at det er lite sau igjen innenfor sona som argument for å ha mer ulv det som Stortinget har vedtatt, sier Aas-Eng.

Han sier at påstanden om at disse revirene ikke representerer noe skadepotensiale eller har drept sau er feil.

- DNA-prøver viser at samtlige ulver som har forårsaket tap av sau, rein og storfe i Rendalen i sommer har opprinnelse i de helnorske revirene. Skadepotensialet er svært stort: Denne sommeren hadde sauebøndene i Rendalen 1767 sau og lam på beite, 478 av dem kom ble tapt. At ministeren kan argumentere med manglende skadepotensiale er helt utrolig. Når fellingen nå er stanset vil flere ungulver vandrer ut av sona, og risikoen for nye Rendalen-situasjoner vil øke, sier Aas-Eng.

Aas-Eng reagerer kraftig på at faglige argumenter fra rovviltforvaltningen nå er satt til side.

- Å anlegge et reservat uten at regninga blir betalt forekommer ikke innen noen andre deler av forvaltningen, sier Aas-Eng, og varsler nye, kraftige oppgjør innen rovviltpolitikken.

Erling Aas-Eng og Vidar Helgesen

Krever at lisensfellingen gjennomføres

Hedmark Bondelag-leder Erling Aas-Eng krever at lisensfellingen av fire ulveflokker i Hedmark gjennomføres i vinter. Helgesen er på juridisk villspor, og regjeringen har full mulighet til å handle NÅ, mener Aas-Eng.

Stadig nye medlemsrekorder i Hedmark Bondelag, som nå er blitt det nest største fylkeslaget. Fra venstre: Margrete Nøkleby, Erling Aas-Eng, Berit Grindflek, Thomas C Meyer French og Lars Opsal jr

Setter stadig nye medlemsrekorder

Hedmark Bondelag økte medlemstallet med 89 i fjor, og er nå oppe i 5577 medlemmer. Med dette er Hedmark blitt landets nest største fylkeslag i Bondelaget.

Ulveaksjon Oslo 4. januar 2017

Hedmarkinger i tusentall markerte sin ulveprotest

Så mange hedmarkinger har det aldri vært på plassen foran Stortinget! Anslagsvis 2000 engasjerte bygdefolk aksjonerte mot klima- og miljøminister Vidar Helgesens stans av den planlagte lisensjakta på ulv.

Et par tusen møtte frem foran Stortinget for å markere sitt synspunkt på at den planlagte ulvefellingen ble stoppet før jul.

Viste ingen tegn til forsoning

Beitenæringa er uten tillit til ulveforvaltningen etter at ulvejakta ble stoppa. Stormarkeringen foran Stortinget i dag synliggjorde den massive motstanden.

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag og rovviltansvarlig

Møter "ulveminister" Helgesen

Einar Frogner, bonde fra Vang, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag, skal holde appell under den store ulve-protestaksjonen i Oslo 4. januar. Han er også en av fire personer som skal delta i møte med klima- og miljøministeren.

Utmarksbeite

Kladdeføre for samarbeid om beiteforskning

Hedmark Bondelag og Naturvernforbundet samarbeidet om å støtte et forskningsprosjekt om utmarksbeite for storfe i rovdyrområder hos Høgskolen i Hedmark. Nå har Naturvernforbundet kommet med feilaktige og sterkt misvisende uttalelser, som overhodet ikke er forenlige med Hedmark Bondelags syn.

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Fredag
21
September

Midt i matfatet

Vikingskipet, Hamar

Våre samarbeidspartnere