Hun bor på gården Ottershagen i Haugedalen i Åmot. Der driver hun med melkeproduksjon, gårdsbarnehage og skog sammen med sin mann.

Hva er det mest positive med jordbruket i fylket?

- Jordbruket er en bærebjelke i Hedmark. Næringen skaper grunnlag både for bosetting og sysselsetting. Og så opprettholder vi jo et kulturlandskap som folk setter stor pris på. Det er god beredskap i å utnytte arealressursene våre, både dyrka mark og utmark, for det sikrer at vi har evne til å produsere mat både i dag og i fremtiden.

Hva er den største utfordringen i næringen?

- Tilgangen til de ressursene jeg nevnte. Det er flere ting som kan true det. Blir det for dårlig lønnsomhet vil folk gi seg. Så har du nedbygging av jord, og ikke minst rovdyrene, som jo er et problem i store deler av fylket.

Har du et godt råd til politikerne i fylket?

- De bør sørge for å ha god kontakt med oss i landbruket, kjenne på pulsen i næringen og ta næringen på alvor. Vi her på Innlandet en ambisjon om å bli drivkrafta i bioøkonomien og i det grønne skiftet i Norge. Det er mange gode ideer og positive krefter, og her må politikere og de grønne næringene spille på lag.