Handelsavtalar

  • Tips en venn om denne siden

Det er viktig, spesielt for små land, at det er internasjonale avtalar som regulerer verdshandelen. Det gir eit nødvendig grunnlag for å utvikle ein rettferdig handel.

Noreg er medlem i Verdas Handelsorganisasjon (WTO) som vart oppretta i 1995. I dag er 164 land medlemmar av WTO.  Denne organisasjonen fastset reglar og rettar for handel mellom landa. WTO har sidan 2001 forhandla om ein ny WTO-avtale gjennom den såkalla Doha-runden. På landbrukssida blir det blant anna forhandla om eit nytt regelverk for nasjonal landbruksstøtte, importvern og eksportsubsidiar. Desse forhandlingane er ikkje i mål.

I praksis er handelen mellom EU og Noreg på landbruksvarar svært ubalansert. Importen frå EU er 6 gong så stor som norsk eksport til EU.

Dei fleste av Noregs handelsavtalar er dekka gjennom EØS-avtalen og EFTA-samarbeidet. Noreg sette i verk EØS-avtalen i 1995, og artikkel 19 i EØS-avtalen omhandlar handelen mellom EU og Noreg med basis landbruksvarer som ost, kjøtt, frukt og grønt. Intensjonen med avtalen er at han skal vere gjensidig fordelaktig for avtalepartane. I praksis er handelen mellom EU og Noreg på landbruksvarar svært ubalansert. Importen frå EU er 6 gong så stor som norsk eksport til EU. Det pågår no forhandlingar mellom Noreg og EU om ein ny avtale.

Noreg utgjer EFTA i lag med Sveits, Liechtenstein og Island. EFTA har i dag  handelsavtalar med 38 land i tillegg til EU, og forhandlar stadig nye avtalar.

Også handelsavtalar som Noreg sjølv ikkje er ein avtalepart i, påverkar norsk landbruk. EU og USA forhandlar om verdas største frihandelsavtale, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Rapportar utarbeidd av NIBIO og NUPI viser at matproduksjonen i Noreg kan bli redusert med om lag ein tredjedel ved inngåing av ein TTIP-avtale.

Norges Bondelag meiner:

  • Kvart enkelt land må ha rett til å føre ein landbrukspolitikk som sikrar produksjon og forsyning av mat til eiga befolkning, og viktige verdiar som busetjing, kulturlandskap og kulturarv
  • Norske jordbruksvarer må sikrast eit effektivt importvern slik at vi kan oppretthalde produksjonen på dagens nivå
  • Dei jordbruksvarene vi ikkje produserer sjølve må i større grad bli importerte frå u-land
  • Noreg må søke alliansar med nettoimportørar i nord og sør for å sikre retten til eigen matproduksjon
  • Internasjonale avtalar må utformast slik at dyrehelse, folkehelse og omsynet til miljøet går føre kortsiktige økonomiske omsyn. 

 

Relaterte artikler

Næringsminister Monica Mæland

Uroa over handelssamtaler med Latin-Amerika

Publisert 

Noreg og EFTA startar innleiande samtaler om handel med den latin-amerikanske handelsblokka Mercosur. Norges Bondelag er uroa og har sendt brev til ansvarleg statsråd Mæland.

Kristin Ianssen

WTO-forslag på landbruk

Publisert 

I dag tidleg vart det lagt fram eit forslag til WTO-avtale på landbruk. I forslaget ligg nedtrapping av eksportstøtte innan 2020. Teksten blir diskutert vidare i dag

Norsk delegasjon i WTO-møtet

Alt ope når WTO startar ministermøtet

Publisert 

Alt låg framleis ope på bordet då den kenyanske presidenten i går opna WTOs ministermøte i Nairobi. Fjerning av eksportstøtte er ei av sakene som blir diskutert. Nestleiar Kristin Ianssen i Norges Bondelag sit i den norske delegasjonen.

Anne Beathe Tvinnereim, Kristin Ianssen og Jan Erik Grindheim

Uroa over effekt av TTIP på landbruk og forbrukar

Publisert 

Landbruksindustrien, bøndene og forbrukarane er alle uroa over effektane av TTIP. Det kom fram under Nei til EUs konferanse om effektane av TTIP og EØS på landbruk og mat. Ein ny rapport frå AgriAnalyse stadfestar inntrykket.

Lars Petter Bartnes

- Stå opp for norske interesser

Publisert 

Det var bodskapen frå Norges Bondelag i høyringa om globaliseringsemeldinga i Stortinget i torsdag ettermiddag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere