Velkommen til Bamble Bondelags medlemssider

Av Erik Dahl 6.12.2013

Bondelaget har en stolt fortid og ta vare på og en framtid med utfordringer. Det er vel neppe noen generasjon som har opplevd eller får oppleve så store endringer og effektiviseringer innfor landbruket som de eldste av dagens medlemmer. Endringer kommer fortsatt til å finne sted og da er det viktig med et sterkt bondelag for å være med på å forme utviklingen videre.

Gårdbrukerne forvalter ca 90 % av arealene i kommunen og er således viktigste resurs for å holde kulturlandskapet i hevd. Landbruket er en betydelig arbeidsplass i kommunen selv om antall aktive bruk er redusert fra 74 i år 2000 til 48 i 2013. Jordbruksareal i drift er redusert fra 8672 da i 2000 til 6600 da i 2013.

Ser en tilbake til 1950 hadde Bamble 958 melkekuer, som nå er redusert til 124 kuer i 2013 Positivt er at antall ammekuer har økt jevnt og trutt til 110  stk nå og ungdyr/okser har økt fra 203 i 1950 til 359. Antall søyer er nær halvert i samme tidsrom og det beiter i dag 170 søyer rundt om i kommunen. Gris og høns er borte som hovedinntektskilde på alle bruk. Hester som det søkes produksjonstilegg for er redusert fra 260 i 1950 til 74 i år, men det er nok et betydelig større antall når en tar med hobbyhesten.

Korn som kanskje er viktigste matkilden, har hatt en drastisk tilbakegang  bare fra 2000 da det blei dyrka korn på 2746 da mot 1300 da i 2013. Potetarealet har økt fra 720 da til 1043 da i samme tidsperiode, mens grovforarealet er tilnærmet uendret på ca 5000 da.

Med litt historisk tilbakeblikk ønsker bondelaget å ta fatt på framtiden. Vi ønsker å være samlende  for kommunens gårdbrukere, være næringspolitisk aktiv både lokalt, regionalt og nasjonalt og jobbe for sosiale og økonomiske rammer for næringen.