Ferske tall fra Landbrukets brannvernkomité viser at det totalt ble registrert 134 branner i driftsbygninger med forsikringsutbetaling over 100 000 kr. i 2018. Dette er på samme nivå som 2017, som var beste resultat på 10 år. I ni av brannene var det husdyr som mistet livet. Dette er fortsatt ni for mye, men tilbake i 2014 var det 30 husdyrbranner. Boligbranner i landbruket har derimot hatt lite fokus, og her går utviklingen i motsatt retning. Innsatsen mot boligbranner vil bli økt i 2019.


God innsats gir resultater

Etter at en spesialtilpasset el-kontroll for landbruksbygg ble utviklet og tatt i bruk, har antallet branner i husdyrbygg gått betydelig ned.

- Norske bønder har vært flinke til å ta i bruk ny el-kontroll med elektrotermografering. Dette har avdekket store mengder brannfarlige el-feil, som har blitt utbedret. Det fortjener næringa honnør for, sier Pål-Arne Oulie, styreleder i Landbrukets brannvernkomité.

Og det var bøndene selv som gjorde det mulig å gripe an brannutfordringene. Siden brannetterforskningen i Norge ikke prioriterer landbruksbranner, var «brannårsak ukjent» forklaring på 2 av 3 landbruksbranner i myndighetenes brannstatistikk. Dette ga lite konkret å jobbe mot.


Bøndene ga svaret

For å finne brannårsakene i landbruket, gjennomførte Landbrukets brannvernkomité en branntilløpsundersøkelse i 2010. Siden de aller fleste branner starter med små branntilløp, og de fleste av disse igjen slukkes av bonden selv før større skade oppstår, ga dette mulighet å få et mer nøyaktig bilde av brannårsaker.

Til sammen der 2 600 bønder bidro og det ble rapportert om 108 branner og branntilløp, som ga et tydeligere bilde. Nærmere 50 % av branntilløpene hadde sammenheng med elektrisk installasjon og ytterligere 20 % hadde sammenheng med elektrisk utstyr.


Avdekker flere brannfarlige el-feil

Det ble så gjennomført et pilotprosjekt med el-kontrollører sertifiserte for næringsbygg og elektrotermografering i 2013, dvs. bruk av infrarødt kamera for å kunne se varmgang. Og det viste et skremmende bilde.

- Vi oppdaget at el-kontrollformen som til da var benyttet i landbruksbygg i for liten grad avdekket brannfarlige feil. Og 60 % av de alvorlige brannfarlige feilene som ble avdekket med den nye kontrollformen kunne spores tilbake til elektrikerfeil, forteller Oulie.

Fra 2014 er det satset på sertifisering av el-kontrollører innen el-kontroll i landbruksbygg, og over 10 000 gårdsbruk har hittil gjennomført el-kontroll «landbruk» med elektrotermografering. Store mengder brannfarlige feil er blitt avdekt og utbedret. Det er hovedforklaringen til den positive utviklingen i landbruksbranner.
 


Ber om bøndenes hjelp igjen

Det som ikke er positivt i 2018 er utviklingen i boligbranner i landbruket. Nå vil Landbrukets brannvernkomité igjen be om bøndenes hjelp til å avdekke brannårsakene. Derfor sendes det nå ut en ny branntilløpsundersøkelse der det oppfordres til å bidra med å sende inn egne opplevelser med branntilløp. Presis informasjon om årsaker vil gi mulighet for å iverksette effektive tiltak og snu den negative trenden på boligbranner, slik det ble gjort for driftsbygninger.

Landbrukets brannvernkomite er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen, og jobber for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket. Les mer her.

 


For mer informasjon, kontakt:

Pål-Arne Oulie, styreleder Landbrukets brannvernkomité, tlf. 482 40 607