I 2016 har 223 driftsbygninger og 180 boliger blitt skadet i brann. Totalt er det brannskader for henholdsvis 301 og 210 millioner kroner på driftsbygninger og boliger. Av dette var det 14 branner i husdyrbygg  der det omkom dyr, noe som er på det laveste nivået som er registrert. Dette viser ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Landbrukets brannvernkomité. 

Undersøkelser viser at 2 av 3 branntilløp i landbruket har elektrisk årsak. Manglende ettersyn og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr, samt feil bruk, er viktige årsaker til branntilløp. Men liten kunnskap om krevende forhold i landbruksbygg i elektrobransjen viser seg også å være en betydelig kilde til brannfarlige el-feil.

Siden 2014 har Landbrukets brannkomite hatt en satsing på forsterket el-kontroll etter næringsstandard og bruk av varmesøkende kamera. Husdyrbruk og gartnerier har blitt prioritert. Den positive trenden på husdyrbyggenes brannstatistikk tyder på at arbeidet har hatt effekt, og vi vil derfor styrke satsingen på el-kontroll og bruk av varmesøkende kamera ytterligere i 2017.

Landbrukets brannvernkomité har også satt fokuset på landbrukets utfordringer knyttet til spenningskvalitet på elektrisk kraft. Gårdsbruk i Norge ligger gjerne langt ute på linjenettet til kraftselskapene og har ofte kraftkrevende elektrisk utstyr. Det er ikke uvanlig at nettselskapet har får svak dimensjonering av forsyningsnett i forhold til det moderne landbruket sitt behov. For lave spenninger gir skade på elektrisk utstyr og kan medføre brann.

Last ned branstatistikken for 2016


For mer informasjon, kontakt:

Pål-Arne Oulie, rådgiver i Norges Bondelag: 482 40 607
Frode Narud, fagsjef i Gjensidige:9138130