Når store vannmasser oversvømmer jordbruksområder, fører det ofte til ødeleggelser av avlinger, erosjon av jordsmonn, og skade på infrastruktur som veier, dreneringssystemer og lagerbygninger. Dette påvirker ikke bare produksjonen for inneværende sesong, men kan også ha langsiktige effekter på jordens fruktbarhet og på økonomien til bøndene.

Skader på avlinger

Når flomvann dekker dyrka mark, kan det føre til direkte tap av avlinger. Planter kan drukne, bli revet opp av røttene, eller de kan få sine vekstforhold forverret på grunn av vannmettet jord som hindrer oksygentilførsel. I tillegg kan flomvann føre med seg sedimenter og forurensninger som kan skade plantene ytterligere.

Erosjon og jordsmonntap

Flomvannets kraft kan føre til betydelig erosjon, hvor det øverste laget av jorden blir skylt bort. Dette laget er ofte det mest næringsrike, og tapet av det kan redusere jordens fruktbarhet og dens evne til å støtte plantevekst i fremtiden. Erosjon kan også føre til tap av frø og planter som allerede er etablert, noe som ytterligere reduserer avlingspotensialet. Vassdragserosjon er også en naturlig forløper til utløsning av skred.

Skade på infrastruktur

Jordbruk er avhengig av et bredt spekter av infrastruktur, inkludert strømforsyning, veier for transport, dreneringssystemer for vannstyring, og lagerbygninger for oppbevaring av avlinger og utstyr. Flom kan skade eller ødelegge denne infrastrukturen, noe som fører til betydelige økonomiske kostnader for reparasjon og gjenoppbygging. Ødelagte dreneringssystemer kan for eksempel føre til ytterligere problemer med vannlogging i fremtiden.

Tips og råd

Langsiktige økonomiske konsekvenser

For bønder kan flom ha alvorlige økonomiske konsekvenser. Tapte avlinger betyr tapte inntekter, og kostnadene ved å reparere skader på infrastruktur kan være høye. I tillegg kan flom påvirke jordens produktivitet på lang sikt, noe som kan føre til reduserte avlinger og inntekter i årene som kommer. Bønder kan også oppleve høyere kostnader forbundet med økt bruk av gjødsel og jordforbedringsmidler for å kompensere for tapet av næringsstoffer i jorden.

Flom representerer en alvorlig utfordring for jordbruket, med potensial for betydelige ødeleggelser, stor psykisk og fysisk belastning for bonden, og langsiktige økonomiske konsekvenser. Gjennom proaktive tiltak og effektiv forvaltning kan imidlertid skadene reduseres, og bønder kan bedre beskytte sine avlinger og eiendommer mot fremtidige flomhendelser. Gode beredskapsplaner kan og være med på minske skader og belastning når uværet først kommer.

Viktige nettsider

  • Her kan du lese flomveilederen som Norges Bondelag har utviklet
  • For å kunne motta tilskudd ved produksjonssvikt må man først ha meldt skaden inn til kommunen. Denne meldingen skal gis så snart skaden har oppstått eller vil kunne oppstå. Melding om skade sendes inn elektronisk via Altinn.
  • denne lenka kan du søke om tilskudd ved produksjonssvikt.