Det er grunn til å anta at bønder har de samme utfordringene rundt avhengighet som den øvrige befolkning, samtidig rapporterer hjelpeapparat og behandlingssteder om forholdsvis lite kontakt med bønder generelt.

 

Se video lenger ned i saken

 

Selv om avhengighetsutfordringer ikke ser ut å ramme landbruket mer enn andre arbeidsgrupper mener Bondelaget at bønder kan være mer sårbare enn andre arbeidsgrupper. Hvorfor det?

  • Ofte enkeltpersonsforetak: arbeider ofte alene, bedriftshelsetjeneste må man engasjere selv
  • Vanskelig å gjennomføre en rehabilitering på grunn av travle perioder som for eksempel våronn
  • Utfordrende å anskaffe hjelp til f.eks. dyrestell ved et rehabiliteringsopphold utenfor gården da arbeidet består av både morgen og kveldstell samt at avløserordningen i landbruket ikke er god nok
  • Ulike driftsformer i landbruket ikke bare å trå til hvis naboen sliter da fjøs og drift er så ulike
  • Forutsetningene for naturlige sosiale møteplasser minsker
  • Mange driftsformer får sjeldne, men store beløp, inn på konto. For eksempel tilskudd. Dette krever stor grad av økonomisk kontroll for å kunne fordele disse pengene over hele året. Man blir da ekstra sårbar ved for eksempel en spillavhengighet.
     

Det kan oppleves utfordrende å sette seg inn i offentlige rettigheter og plikter dersom man blir syk eller skal inn til behandling. Som medlem i Bondelaget kan du kontakte oss for spørsmål om trygd og andre privatrettslige forhold. Kontakt oss HER