Landbruket er dessverre et sted der det skjer mange ulykker. Slagsiden blir ofte ekstra kraftfull for en bonde fordi han ofte må håndtere skader på dyr og eiendom i tillegg til de økonomiske og personlige belastningene som kommer i kjølvannet av en ulykke.

God fysisk og psykisk helse henger sammen med god arbeidsevne og lønnsomhet på gården. Derfor er det viktig å jobbe målrettet med HMS innen landbruket.

Tryggere sammen heter Norges Bondelags prosjekt som er initiert for å motivere medlemmene i de 550 lokallagene og deres lokale nettverk til å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen. Det finnes mange gode og praktiske HMS-tips direkte knyttet opp mot bønder. Ved å tenke sikkerhet kan ulykker i beste fall unngås og man er forberedt dersom noe uforutsett inntreffer. Her finner du råd, erfaringer og innspill om uvær, smitte, flom, atomulykker og beredskap, ulykke, brann og beredskap.

Psykisk helse

Som bønder er det ofte sånn at vi vil klare alt selv, men sannheten er at ingen mestrer alt til enhver tid. Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet gå gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres, og landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbruksrådgivning har gått sammen om en felles nettside, Godt bondevett, som vil øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i hverdag som bønder.

Norsk Landbruksrådgivning HMS

Norsk landbruksrådgivning har en rekke tilbud innen HMS til medlemmer og ikke-medlemmer.  De tilbyr kurs, rådgivning og veiledningen om alt fra spredning av husdyrgjødsel, til høytrykksvasking og tilpasset veiledning ut i fra hvilken produksjon du har.

Brann

Branner i landbruket er et stort problem. I 2015 ble det registrert 300 større landbruksbranner i Norge, 120 var i boliger og 180 i driftsbygninger. Verdier for nær 398 millioner kroner gikk tapt. Gjennom Landbrukets Brannvernkomite har Bondelaget tatt et stort ansvar for å bidra til å redusere antall branner i landbruket.

Ulykker

Sikringsradioen er et sambandsverktøy som sikrer kommunikasjon og gir rask hjelp når ulykker og krisesituasjoner oppstår, selv om uvær eller annet skulle slå ut strøm- og telenettet. Bak verktøyet står en ikke-kommersiell virksomhet som er eid av Norges Skogeierforbund, Norsk Sau og Geit, Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

 

Vi har laget nye informative videoer sammen med NLR, blant annet om førstehjelp i landbruket. Se videoen her.