Bondelaget samarbeider med organisasjonen Norsk Landbrukstakst

Bondelagets Servicekontor AS har samarbeidsavtale med organisasjonen Norsk Landbrukstakst SA. Formålet med samarbeidet er å styrke den faglige kompetansen i begge organisasjoner. Avtalepartene skal også samarbeide om å utdanne landbrukstakstmenn.

For Bondelagets Servicekontor har det vært avgjørende at Norsk Landbrukstakst har et sterkt landbruksfaglig fokus ved opptak av nye medlemmer, ved utførelsen av takstoppdragene og ved utdanning og etterutdanning av landbrukstakstmenn.

Dette gir økt trygghet for et solid grunnlag ved for eksempel låneopptak, refinansiering, generasjonsskifter og salg av gården. Samarbeidet innebærer derfor en fordel for så vel selgere og kjøpere av landbrukseiendom, som banker, forsikringsselskaper og andre som etterspør landbrukstakster.

Du finner mer informasjon om Norsk Landbrukstaksering SA her. 

Om landbrukstaksering

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer verdsetting av landbrukseiendommer innenfor ulike formål som eierskifte i familien, salg, lån med mer. NLT har takstfolk med fagkompetanse på området og kjent med regelverket for taksering av landbrukseiendommer.

Ved salg som trenger konsesjonsbehandling samt ved lånopptak på eiendom er det konsesjonslovens bestemmelser og rundskrivene utarbeidet av Landbruks og matdepartementet som er styrende for verdivurderingen. Ved fastsettelse av markedsverdi; som ved salg og belåning skal eiendommen vurderes utfra markedsverdi, men ikke settes høyere enn retningslinjene som konsesjonslovens bestemmelser og rundskrivene utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet gir.

I odelsløsningssaker fastsettes eiendommens verdi etter premissene i odelsloven.

Takstmannen skal sette verdien i henhold til gjeldende lovverk og rundskriv. Jord og skog verdsettes som hovedregel etter nettoavkastning. Det samme gjelder andre ressurser og utleieinntekter. Bygninger verdsettes etter prinsippet nedskrevet gjenanskaffelsesverdi og noen ganger utleieverdi.

Verdisetting av landbrukseiendommer er uansett formål sterkt knyttet til eiendommens muligheter for avkastning, bruksverdi og eiendommens bostedsverdi.

 

Leter du etter en dyktig landbrukstakstmann? - klikk på boksene under for å finne en som jobber i ditt fylke: