Som grunneier og næringsdrivende må du forholde deg til svært mange regler. Norges Bondelag har derfor egne advokater og autoriserte regnskapsførere som arbeider særskilt med slike spørsmål. Tre av advokatene har skatt som spesialområde og en har forsikring. I tillegg har vi et landsomfattende nettverk av samarbeidende regnskapskontor, advokatkontor og takstmenn som står klar til å hjelpe deg når du trenger det.

Medlemmer i Norges Bondelag kan få råd og veiledning om juridiske spørsmål, regnskap og eierskifter. Slike henvendelser rettes til advokatvakten på telefonnummer 22 05 45 00 eller stiles til bondelaget@bondelaget.no. Besvarelse av e-post tar normalt 1 – 2 uker, så hastespørsmål bør rettes til advokatvakten. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan gi råd i saker der medlemmet allerede har engasjert en ekstern advokat.

Nesten alle spørsmål kan besvares i en innledende samtale eller e-post. Medlemmer i Norges Bondelag har rettpå inntil fem slike henvendelser per kalenderår. Fra den sjette henvendelsen faktureres det for medgått tid, som et klientoppdrag.

Vi påtar oss også klientoppdrag ut over den innledende samtalen, når vi har kapasitet til dette og kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet. Du kan lese mer om dette her.

Norges Bondelag arrangerer også en rekke kurs innenfor fagområdene regnskap, skatt og jus for landbruket. Se oversikt over våre kurstilbud her

Vilkår – juridiske tjenester

Det vises til din henvendelse hit med forespørsel om juridisk bistand. Avdeling for regnskap og juridisk service i Norges Bondelag, er i hovedsak selvfinansiert. Inntektene baserer seg på salg av kurs, foredrag, advokatoppdrag og andre tjenester. For advokattjenester gjelder følgende vilkår:

  1. Inntil 5 innledende telefonsamtaler og e-posthenvendelser er gratis for medlemmer av Norges Bondelag.
  2. Konkrete saker som innebærer avtalegjennomgang, rettslig utredning, betenkninger, prosedyre eller annen bistand ut over det som fremgår av punkt 1, salærberegnes. Timeprisen er kr. 1 500,- til 2 000,- pluss mva. for advokat og kr. 1 300,- pluss mva. for advokatfullmektig. I tillegg kommer utlegg til reise, opphold etc.
  3. Vi påtar oss oppdrag når vi har kapasitet til dette og kompetanse på området. Øvrige saker henvises til våre samarbeidsadvokater. Vi tar ikke saker som strider mot Norges Bondelags landbrukspolitiske standpunkter eller mellom medlemmer av Norges Bondelag. Som hovedregel tar vi heller ikke saker mellom et medlem og aktive bønder som ikke er medlemmer.
    Når vi påtar oss en sak, bør du opplyse om ditt forsikringsselskap og polisenummer for å få bekreftet/avkreftet dekning av omkostningene (tvist). I de tilfeller tvisten er dekningsberettiget, beregnes det en egenandel som er nærmere angitt i forsikringsavtalen.
  4. Vi påtar oss kurs og foredrag i den utstrekning vi har kapasitet og kompetanse til dette. Kostnaden varierer ut ifra oppdragets omfang og lengde. Pris oppgis på forespørsel.