Regulering av Grunnbeløpet (G) for 2018

Av Arnstein Tveito,
  • Tips en venn om denne siden

Grunnbeløpet i folketrygden (G) er regulert fra og med 1. mai 2018. Grunnbeløpet er økt fra kr. 93 634 til kr. 96 883, en økning på kr. 3 249 eller 3,47 %. Alle som har sine ytelser knyttet til grunnbeløpet vil få oppregulering fra og med 1. mai. 18

Alderspensjon under opptjening blir økt med 3,47 %. Løpende alderspensjon blir regulert opp med 2,69 %. Minstepensjon blir regulert opp med 2,87 %. Etter endringen er minstesatsene som følger:

  • Ektefellen/samboer har pensjon: kr. 153 514 (lav sats)
  • Ektefelle/samboer har ikke pensjon, men en årlig inntekt over 2 G: kr. 177 675 (ordinær sats)
  • Ektefelle/samboer har ikke pensjon, men en årlig inntekt under 2 G: kr. 186 968 (høy sats)
  • Enslig pensjonist: kr. 194 192 (særskilt sats)
  • Forsørger ektefelle/samboer over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg: kr 291 022 (særskilt sats).

Alderspensjoner under utbetaling skal først reguleres med lønnsveksten for de yrkesaktive og fra denne summen fratrekkes 0,75 %. Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister reguleres med lønnsveksten og justeres deretter for effekten av levealdersjustering for 67- åringer i reguleringsåret. Grunnbeløpet, uførepensjon og alderspensjon under opptjening skal reguleres fullt ut i samsvar med lønnsveksten for de yrkesavktive, justert for eventuelle avvik mellom forventa og faktisk lønnsøkning to år tilbake i tid.

Uførepensjon blir regulert opp med 3,47 %. Minstepensjon for uførepensjonister etter reguleringen utgjør:

  • Bor sammen med ektefelle eller samboer: kr 220 893 (ordinær sats)
  • Enslig uførepensjonist (høy sats): kr 240 270
  • Ung ufør og bor sammen med ektefelle eller samboer (ordinær sats): kr. 257 709
  • Ung ufør enslig (høy sats): 281 930

Endring i reglene om avløsertilskudd

Publisert 

Et av vilkårene for å motta avløsertilskudd er at jordbrukeren som det er søkt tilskudd for har hatt en minimum næringsinntekt fra foretaket sin jordbruks- eller gartneridrift. F.o.m. 1.1.2019 har det skjedd en lemping i dette kravet for innehaver av ENK.

Kjennelse i Trygderetten om fastsettelse av uføregrad for gårdbruker

Publisert 

Den 22. mars 2019 avsa Trygderetten kjennelse i anke om uføregrad for gårdbruker. Temaet i denne avgjørelse kan være av interesse for flere bønder. I kjennelsen ble det bl.a. tatt stilling til om salg av poteter innhøstet og lagret året før uføretidspunktet, men solgt året etter skulle anses som etterslepsinntekter som ikke påvirker fastsettelsen av uføregraden. Det ble også tatt stilling til om inntekt fra bortforpaktning var pensjonsgivende inntekt.

Endring i reglene om pleiepenger ved pleie av sykt barn

Publisert 

Fra og med 2019 fjernes begrensningen i antall dager man kan motta pleiepenger ved pleie av sykt barn og det vil ikke lenger være noen tidsbegrensningen. Før 2019 hadde man kun rett på pleiepenger i 1300 timer med en tidsbegrensing på 10 år.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere