Endring i reglene om pleiepenger ved pleie av sykt barn

Av Arnstein Tveito,
  • Tips en venn om denne siden

Fra og med 2019 fjernes begrensningen i antall dager man kan motta pleiepenger ved pleie av sykt barn og det vil ikke lenger være noen tidsbegrensningen. Før 2019 hadde man kun rett på pleiepenger i 1300 timer med en tidsbegrensing på 10 år.

Søknader om pleiepenger som mottas etter 1. januar 2019 vil derfor behandles uten hensyn til eventuelle tidligere dager med pleiepenger.

Vilkårene for å motta pleiepenger er uendret. Mer informasjon om pleiepenger finner man på NAV sin hjemmeside: https://www.nav.no/no/Person/Innhold+til+Person-forside/Nyheter/endring-i-reglene-for-pleiepenger-fra-1.januar-2019

En bonde som mottar pleiepenger kan også ha rett til avløsertilskudd. Avløsertilskudd ved sykt barn er begrenset til 20 dager per år for hver av foreldrene og for inntil 40 dager for enslige foreldre. Mer informasjon om avløsertilskudd finner man på Landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom

Endring i reglene om avløsertilskudd

Publisert 

Et av vilkårene for å motta avløsertilskudd er at jordbrukeren som det er søkt tilskudd for har hatt en minimum næringsinntekt fra foretaket sin jordbruks- eller gartneridrift. F.o.m. 1.1.2019 har det skjedd en lemping i dette kravet for innehaver av ENK.

Kjennelse i Trygderetten om fastsettelse av uføregrad for gårdbruker

Publisert 

Den 22. mars 2019 avsa Trygderetten kjennelse i anke om uføregrad for gårdbruker. Temaet i denne avgjørelse kan være av interesse for flere bønder. I kjennelsen ble det bl.a. tatt stilling til om salg av poteter innhøstet og lagret året før uføretidspunktet, men solgt året etter skulle anses som etterslepsinntekter som ikke påvirker fastsettelsen av uføregraden. Det ble også tatt stilling til om inntekt fra bortforpaktning var pensjonsgivende inntekt.

Regulering av Grunnbeløpet (G) for 2018

Publisert 

Grunnbeløpet i folketrygden (G) er regulert fra og med 1. mai 2018. Grunnbeløpet er økt fra kr. 93 634 til kr. 96 883, en økning på kr. 3 249 eller 3,47 %. Alle som har sine ytelser knyttet til grunnbeløpet vil få oppregulering fra og med 1. mai. 18

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere