Endring i reglene om avløsertilskudd

Av Arnstein Tveito,
  • Tips en venn om denne siden

Et av vilkårene for å motta avløsertilskudd er at jordbrukeren som det er søkt tilskudd for har hatt en minimum næringsinntekt fra foretaket sin jordbruks- eller gartneridrift. F.o.m. 1.1.2019 har det skjedd en lemping i dette kravet for innehaver av ENK.

For deltakere av ANS/DA eller for ektefelle til innehaver av ENK er det krav om at gjennomsnittlig næringsinntekt fra foretakets jordbruks- eller gartneridrift er minimum ½ G for de to siste årene vedkommende har fått skatteoppgjør for per 1. januar i det året avløsningen finner stedet.

F.o.m. 2019 er det ikke lenger et krav om størrelsen på næringsinntekten til innehaver av ENK. Det er nå kun krav om at innehaver av ENK har hatt næringsinntekt fra foretakets jordbruks- eller gartneridrift i den aktuelle to-årsperioden. For innehaver av nyetablert ENK er det kun krav om at jordbruks- eller gartneridriften er egnet til å gå med positivt overskudd over tid. Først fra det tredje årsskifte etter oppstart må innehaveren kunne dokumentere to år med næringsinntekt fra jordbruks- eller gartneridrift.

Regelen finner man i Forskrift om tilskot til avløysning ved sjukdom og fødsel mv § 3 

God Informasjon om avløsertilskudd finner man for øvrig på Landbruksdirektoratets hjemmeside 

Kjennelse i Trygderetten om fastsettelse av uføregrad for gårdbruker

Publisert 

Den 22. mars 2019 avsa Trygderetten kjennelse i anke om uføregrad for gårdbruker. Temaet i denne avgjørelse kan være av interesse for flere bønder. I kjennelsen ble det bl.a. tatt stilling til om salg av poteter innhøstet og lagret året før uføretidspunktet, men solgt året etter skulle anses som etterslepsinntekter som ikke påvirker fastsettelsen av uføregraden. Det ble også tatt stilling til om inntekt fra bortforpaktning var pensjonsgivende inntekt.

Endring i reglene om pleiepenger ved pleie av sykt barn

Publisert 

Fra og med 2019 fjernes begrensningen i antall dager man kan motta pleiepenger ved pleie av sykt barn og det vil ikke lenger være noen tidsbegrensningen. Før 2019 hadde man kun rett på pleiepenger i 1300 timer med en tidsbegrensing på 10 år.

Regulering av Grunnbeløpet (G) for 2018

Publisert 

Grunnbeløpet i folketrygden (G) er regulert fra og med 1. mai 2018. Grunnbeløpet er økt fra kr. 93 634 til kr. 96 883, en økning på kr. 3 249 eller 3,47 %. Alle som har sine ytelser knyttet til grunnbeløpet vil få oppregulering fra og med 1. mai. 18

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere