Endring i foreldrepengeordningen fra 1. juli 2018

Av Elise Midling-Hansen,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget har vedtatt endringer i foreldrepengeordringen fra 1. juli 2018.

Fedre- og mødrekvote utvidet til 15 uker

Foreldrepengeperioden består av fedrekvote, mødrekvote og fellesperiode. Fedrekvoten og mødrekvoten er f.o.m. 1. juli 2018 utvidet fra 10 til 15 uker. Utvidelsen endrer ikke ved den samlede stønadsperioden, og utvidelsen tas således av fellesperioden.

Foreldrepermisjon kan tas ut med 100 % eller 80 % dekningsgrad. Kvotene på 15 uker gjelder uavhengig av hvilken dekningsgrad man velger. Mor må ta ut 3 av ukene i fellesperioden før fødsel. De første 6 ukene etter fødsel er forbeholdt mor og inngår i mødrekvoten.

Samlet foreldrepermisjon ved 100 % dekningsgrad er 49 uker. Fellesperioden til fordeling utgjør 16 uker.

Samlet foreldrepermisjon ved 80 % dekningsgrad er 59 uker. Fellesperioden til fordeling utgjør 26 uker.

 

Utvidelse av foreldrepengeperioden ved flerbarnsfødsel og samtidig adopsjon av flere barn

F.o.m. 1. juli 2018 skjer det en utvidelse av foreldrepengeperioden ved flerbarnsfødsel eller samtidig adopsjon av flere barn.

Ved fødsel eller samtidig adopsjon av to barn gis foreldrene 17 uker ekstra ved 100 % dekningsgrad og 21 uker ekstra ved 80 % dekningsgrad. Samlet foreldrepermisjon blir således 66 uker ved 100 % dekning og 80 uker ved 80 % dekning. Utvidelsen knytter seg til fellesperioden.

Ved fødsel eller samtidig adopsjon av tre eller flere barn gis foreldrene 46 uker ekstra ved 100 % dekningsgrad og 56 uker ekstra ved 80 % dekningsgrad. Samlet foreldrepermisjon blir således 95 uker ved 100 % dekningsgrad og 115 uker ved 80 % dekningsgrad. Utvidelsen knytter seg til fellesperioden.

 

Virkningstidspunkt

Endringene i foreldrepengeordningen gjelder f.o.m. 1. juli 2018. Skjæringstidspunktet knytter seg til fødsel-/adopsjonstidspunktet, og gjelder uavhengig av om man f.eks. har termin i juni og har påbegynt permisjon, men først føder i juli.

Endring i reglene om avløsertilskudd

Publisert 

Et av vilkårene for å motta avløsertilskudd er at jordbrukeren som det er søkt tilskudd for har hatt en minimum næringsinntekt fra foretaket sin jordbruks- eller gartneridrift. F.o.m. 1.1.2019 har det skjedd en lemping i dette kravet for innehaver av ENK.

Kjennelse i Trygderetten om fastsettelse av uføregrad for gårdbruker

Publisert 

Den 22. mars 2019 avsa Trygderetten kjennelse i anke om uføregrad for gårdbruker. Temaet i denne avgjørelse kan være av interesse for flere bønder. I kjennelsen ble det bl.a. tatt stilling til om salg av poteter innhøstet og lagret året før uføretidspunktet, men solgt året etter skulle anses som etterslepsinntekter som ikke påvirker fastsettelsen av uføregraden. Det ble også tatt stilling til om inntekt fra bortforpaktning var pensjonsgivende inntekt.

Endring i reglene om pleiepenger ved pleie av sykt barn

Publisert 

Fra og med 2019 fjernes begrensningen i antall dager man kan motta pleiepenger ved pleie av sykt barn og det vil ikke lenger være noen tidsbegrensningen. Før 2019 hadde man kun rett på pleiepenger i 1300 timer med en tidsbegrensing på 10 år.

Regulering av Grunnbeløpet (G) for 2018

Publisert 

Grunnbeløpet i folketrygden (G) er regulert fra og med 1. mai 2018. Grunnbeløpet er økt fra kr. 93 634 til kr. 96 883, en økning på kr. 3 249 eller 3,47 %. Alle som har sine ytelser knyttet til grunnbeløpet vil få oppregulering fra og med 1. mai. 18

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere