Velferdsordninger

Midlertidig inntektssikringsordning for selvstendig næringsdrivende som har mistet inntekt på grunn av koronautbruddet

Driver du et enkeltpersonforetak eller er deltaker i et ansvarlig selskap som har mistet inntekt på grunn av koronautbruddet? Da kan du være berettiget kompensasjon for inntektstapet gjennom en ny midlertidig inntektssikringsordning.

Endring i reglene om avløsertilskudd

Et av vilkårene for å motta avløsertilskudd er at jordbrukeren som det er søkt tilskudd for har hatt en minimum næringsinntekt fra foretaket sin jordbruks- eller gartneridrift. F.o.m. 1.1.2019 har det skjedd en lemping i dette kravet for innehaver av ENK.

Kjennelse i Trygderetten om fastsettelse av uføregrad for gårdbruker

Den 22. mars 2019 avsa Trygderetten kjennelse i anke om uføregrad for gårdbruker. Temaet i denne avgjørelse kan være av interesse for flere bønder. I kjennelsen ble det bl.a. tatt stilling til om salg av poteter innhøstet og lagret året før uføretidspunktet, men solgt året etter skulle anses som etterslepsinntekter som ikke påvirker fastsettelsen av uføregraden. Det ble også tatt stilling til om inntekt fra bortforpaktning var pensjonsgivende inntekt.

Veileder for sykepenger

Hvilke ytelser har du rett på dersom du blir syk?

Veileder for foreldrepenger

Hvilke ytelser har du rett på dersom du skal bli far eller mor?

Endring i reglene om pleiepenger ved pleie av sykt barn

Fra og med 2019 fjernes begrensningen i antall dager man kan motta pleiepenger ved pleie av sykt barn og det vil ikke lenger være noen tidsbegrensningen. Før 2019 hadde man kun rett på pleiepenger i 1300 timer med en tidsbegrensing på 10 år.

Endring i foreldrepengeordningen fra 1. juli 2018

Stortinget har vedtatt endringer i foreldrepengeordringen fra 1. juli 2018.

Våre samarbeidspartnere