Regler for rapportering og skattlegging av naturalytelser

Reglene for skattlegging og rapportering av naturalytelser har vært krevende å etterleve og håndheve både for arbeidsgiverne, arbeidstakerne og skattemyndighetene. Forslag til regelendringer på dette området er nå tatt inn i forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Regjeringa foreslår at ansvaret overfor skattemyndighetene skal ligge hos formell arbeidsgiver når den ansatte mottar fordeler fra andre enn arbeidsgiver. Dette vil også gjelde ved innrapportering av bonusreiser basert på flybonus opptjent i arbeidsforhold og behandling av bonusreisene som lønnsinntekt. Videre er det foreslått at naturalytelser som hovedregel skal verdsettes til omsetningsverdi. Enkelte særskilte verdsettelsesregler skal fortsatt gjelde, f.eks. verdsettelse av fordel ved bruk av firmabil. Det foreslås også forenklinger av reglene for skattefritak for personalrabatter og endringer av reglene om gaver i arbeidsforhold, skattefritak for overtidsmat og fri avis.

De nye reglene om rapportering og skattelegging av naturalytelser skal få virkning fra og med inntektsåret 2019.

 

Enklere regler for utenlandske arbeidstakere

Regjeringen foreslår å innføre enklere regler for skattlegging av personer som er bosatt i utlandet, men som arbeider i Norge. Denne nye ordningen vil i hovedsak gjelde utenlandske arbeidstakere på kortvarig opphold i Norge. Ordningen går i korte trekk ut på at lønnsinntekt skal skattlegges etter en bruttometode med en fast sats. Det er foreslått at satsen skal fastsettes til 25 % i Stortingets skattevedtak for 2019. Skattyter skal ikke få noe fradrag i skattegrunnlaget, og det samme gjelder i utlignet skatt. Skatten skal fastsettes fortløpende gjennom arbeidsgivers skattetrekk og påfølgende melding til skattemyndighetene. For inntekter som blir skattlagt under denne ordningen, skal skattyter ikke levere skattemelding. Brutto arbeidsinntekt er et eget skattegrunnlag, og skattyter kan ikke samordne dette grunnlaget med andre grunnlag. Personer som har inntekt fra næring, vil ikke kunne inngå i ordningen.

Det foreslår også å oppheve det særlige standardfradraget for denne gruppa. For å motvirke at høye inntekter blir skattlagt særlig gunstig, foreslår regjerningen et tak for inntekt under denne ordningen. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett er det foreslått at skattytere som har en årlig lønnsinntekt over trinn 3 i trinnskatten ikke vil kunne være i ordningen. Det foreslå også at forenklingsordningen skal være frivillig. Det vil si at skattyter kan velge skattlegging i samsvar med vanlige regler. Det er foreslått at disse forenklingsreglene trer i kraft fra og med inntektsåret 2019.

 

Endring i overgangsregelen for aksjesparekonto

Etter overgangsreglene for aksjesparekonto kan personlige aksjonærer fram til 31. desember 2018 overføre verdipapirer til aksjesparekonto med kontinuitet. Det vil si at overføringen ikke blir skattlagt og innskudd på kontoen blir satt til skattyters inngangsverdi på aksjer og andeler. Eventuelt fremførbart skjermingsfradrag på aksjer og andeler, blir fremførbar skjerming på aksjesparekontoen. Det foreslås nå å endre overgangsregelen slik at eventuelle negative inngangsverdier blir skattlagt når aksjene blir overført til aksjesparekonto. Finansdepartementet varslet denne endringen i en nyhetssak 26. april 2018, og det foreslås derfor at endringen skal får virkning fra og med 26. april 2018.

 

Overføring av oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Den nasjonale skatteklagenemnda ble etablert 1. juni 2016. Det har siden etableringen bygget seg opp betydelige etterslep av saker. For å redusere saksbehandlingstiden i skatteklagenemndssaker foreslår regjeringen å flytte visse mindre klagesaker til Skattedirektoratet. Dette gjelder klager over vedtak om tvangsmulkt og forsinkelsesgebyr etter a-opplysningsloven, klager over vedtak om fastsetting av skatt på inntekt, formue, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift når klagegjenstanden er under kr 25 000 med mindre saken er av prinsipiell interesse, og klage om skattebegrensning på grunn av liten skatteevne. Denne endringen er foreslått å gjelde fra 1. august 2018.

 

Andre forslag til endringer

  • Endring av regel om oppjustering av gevinst ved gavesalg av aksjer
  • Forenklinger av dokumentasjonskravene for redusert kildeskattetrekk på aksjeutbytte
  • Utredningen av grunnrenteskatt på havbruk
  • Unntak fra justeringsplikten i merverdiavgiftsloven for overføring av kommunale vann- og avløpsanlegg som ledd i kommunesammenslåinger og -delinger
  • Fritak for engangsavgift, samt fradragsrett for nyanskaffelser, drift og vedlikehold av beltemotorsykler og terrenggående motorsykler til bruk i reindriftsnæringa
  • Redusert alkoholavgift på øl med en alkoholprosent på 3,7 til og med 4,7 volumprosent, for en omsetning på inntil 200 000 liter øl. Formålet er å bedre vilkårene for småbryggeriene. Siden endringen kan medføre offentlig støtte, kan den derfor ikke tre i kraft før etter avklaring med ESA. Endringen gjelder imidlertid ikke for produsenter av andre alkoholdige drikkevarer enn øl.