Ny avklaring om periodisering av erstatning etter tørkesommeren og NATOs militærøvelse

Av Arnstein Tveito,
  • Tips en venn om denne siden

På forespørsel fra Norges Bondelag har Skattedirektoratet nå avklart hvordan erstatning utbetalt i forbindelse med årets tørkesommer og NATOs militærøvelse skal periodiseres.

Erstatning for skader på marka mv. etter NATOs militærøvelse - Trident Juncture høsten 2018

Erstatningene kan dekke både framtidig avlingstap og tilfeller av skade på marka som sådan.

Erstatninger for tap av avling:

Om erstatning for framtidig avlingstap før marka igjen er fullt opparbeidet godkjenner SKD i brev datert 16. januar 2019: «Erstatning som er tilkjent for framtidig tap av avling på grunn av NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018 kan inntektsføres i takt med kostnadene, men ikke senere enn inntektsåret 2021.»

Hvor erstatningen er utbetalt, men kostnaden ennå ikke er påløpt anbefaler vi å nytte konto 2965 i Duett, næringsoppgavens post 2995.

Større skader på marka:

Skade på grasmark og jordstruktur anses som delvis ødeleggelse av driftsmiddel og behandles etter reglene om «Delskade».

SKD skriver i brev datert 16. januar 2019: «Erstatning som er tilkjent for å dekke utbedring av skade på grasmark mv. etter NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018 er i samsvar med langvarig praksis ikke skattepliktig inntekt, men skal avregnes mot kostnadene til utbedring. Kostnadene er ikke fradragsberettiget. Erstatningsbeløp som ikke benyttes til utbedring, må nedskrives på kostprisen for driftsmidlet. I praksis er det lagt til grunn at skattyter i stedet kan velge å inntektsføre erstatningen ved utbetaling og fradragsføre kostnadene etterhvert som de påløper, se Skatte-ABC 2018/19 emnet Skadeserstatning, pkt. 2.2.2 side 1101 – 1102.»

Les mer i prinsipputtalese fra skatteetaten

Avlingsskadeerstatninger i forbindelse med sommerens tørke

Erstatninger for avlingstap i 2018

Erstatning for avlingstap skal ifølge skatteloven § 14-2 (1) inntektsføres når den skattepliktige får en ubetinget rett til ytelsen. Det er uten betydning når betalingen skjer. Ubetinget rett til erstatning oppstår i utgangspunktet på skadetidspunktet.

SKD skriver videre i brev datert 16. januar 2019 følgende:

«Av praktiske grunner utsettes likevel tidfestingen av erstatninger til det er avklart at vilkårene for erstatning er oppfylt. Er det sikkert at det blir erstatningsplikt, men usikkert hvor stor samlet erstatning blir, tidfestes inntekten/kostnaden i takt med avklaringen av erstatningsbeløpets størrelse.

Henvendelsen gjelder erstatning for skade som er oppstått i 2018. Både erstatningsgrunnlaget og erstatningens størrelse er avklart i 2018, og utgangspunktet er derfor at inntekten skal tidfestes i 2018.»

Erstatningen inntektsføres til konto 3901.2 «Avlingsskadeerstatning og lignende». Eventuelt deler av en erstatning som ikke er utbetalt pr. 31.12 balanseføres til konto 1570.1 «Kortsiktige fordringer, andre».

 

Erstatninger mottatt i 2018 som skal dekke kostnader i 2019.

Om erstatninger tilkjent og utmålt i 2018, men er ment å dekke kostnader som først vil komme i 2019, som for eksempel kjøp av ekstra grovfôr og kraftfôr utover vinteren 2019 godkjenner SKD i brev datert 16. desember 2019 følgende: «Erstatning som er tilkjent for avlingsskade på grunn av tørke i 2018 kan inntektsføres i takt med kostnadene, men ikke senere enn inntektsåret 2019.»

Hvor erstatningen er utbetalt, men kostnaden ennå ikke er påløpt anbefaler vi å nytte konto 2965 i Duett, næringsoppgavens post 2995.

Les mer i prinsipputtalelse fra skatteetaten

Nedslakting av buskap pga. tørke

For skattemessige gevinster som oppstår pga. ekstraordinær nedslakting av buskap som skyldes tørke er det følgende alternativer:

  • Ta alt til inntekt i året. Dette kan være hensiktsmessig hvis årets inntekt blir svært lav slik at en ikke får benyttet fordelene med jordbruksfradraget.
  • Avsette den skattemessige gevinsten for det ekstraordinære salget for senere å foreta reinvestering i ny buskap (betinget skattefritak). Sktl. § 14-70 (6). Ikke hensiktsmessig dersom man ikke har planer om reinvestering/kjøp av ny buskap. Regelverket er beskrevet lenger ned.
  • Ved opphør av driftsgren kan en nytte gevinst- og tapskonto. Sktl. § 14-44. På denne måten utsettes/fordeles inntektsføringen slik at en årlig bare inntektsfører 20 % av saldoen. Merk at dette regelverket kun gjelder ved opphør av driftsgren, men hvor gårdsdriften fortsetter.

Takseringsreglene for 2019

Publisert 

Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2019 er klar.

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

Publisert 

Fra 2019 innføres det en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere i Norge. Ordningen kalles kildeskatt på lønn. De fleste nye utenlandske arbeidstakere vil være omfattet av ordningen det første året de arbeider i Norge. Ordningen er frivillig.

Beskatning av omstillingsbidrag i svineproduksjon

Publisert 

Omsetningsrådet godkjente den 26. november søknaden fra markedsregulator Nortura om muligheten til å kjøpe ut deler av svineproduksjonen. Årsaken er situasjonen med varig overproduksjon av svinekjøtt i Norge. Skattedirektoratet har nå avklart at omstillingsbidraget kan inntektsføres over den perioden produsenten avstår fra svineproduksjon, det vil si 7 år.

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Publisert 

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018

Publisert 

Regjeringen la den 12. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Her finner du en kortfattet oversikt over de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Publisert 

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Publisert 

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Publisert 

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere