Artikkelen er oppdatert 3. november 2020 og 18. mai 2021.

Driftsmidler i saldogruppe d saldo avskrives som hovedregel med 20 %, jf. skatteloven § 14-43 (1) bokstav d. Den midlertidige regelendringen går ut på at nye driftsmidler eller påkostninger på driftsmidler i saldogruppen d får ekstra «startavskrivninger» på 10 %, slik at avskrivningssatsen for disse driftsmidler i denne saldogruppen blir 30 % det første året. En bestemmelse om dette er inntatt i skatteloven § 14-43 (5).

Tiltaket ble vedtatt av Stortinget i juni 2020, men trengte godkjenning av ESA. Godkjenningen ble gitt 20. juli 2020. Dette har medført at de midlertidige startavskrivningene bare gjelder for driftsmidler eller påkostninger på slike driftsmidler som er ervervet fra og med 20. juli til 31. desember 2020.

For å unngå tilpasninger, er det vedtatt at løsøre kjøpt fra en nærstående part, ikke får startavskrivninger på 10 %.

Finansdepartementet har i pressemelding av 20. juli 2020 uttalt følgende om ordningen:

«For at tiltaket skal være i tråd med Europakommisjonens midlertidige retningslinjer for statsstøtte i forbindelse med koronasituasjonen, vil Finansdepartementet begrense støtten til det enkelte foretak til 800 000 euro. Dette gjennomføres ved at maksimalt 1 600 millioner kroner kan danne grunnlag for forhøyet startavskrivning per foretak. I tillegg stilles det som utgangspunkt vilkår om at støtte ikke kan gis til foretak som allerede 31. desember 2019 var i økonomiske vanskeligheter, som definert i artikkel 2 i Gruppeunntaksforordningen. ESA åpner imidlertid for at støtte likevel kan gis til foretak som oppfylte kriteriene for å bli regnet for være «i vanskeligheter» den 31. desember 2019, med følgende forutsetninger: Foretaket regnes som en «liten» eller «svært liten» bedrift etter vedlegg 1 i Gruppeunntaksforordningen, og foretaket er ikke under konkursbehandling eller har mottatt krisestøtte eller omstruktureringsstøtte.

Finansdepartementet vil fastsette den formelle forskriften senere og sørge for at det etableres rutiner for rapporteirng i tård med gjeldende regler for offentlig støtte i form av startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d.»

Det er nå gitt en bestemmelse i Finansdepartementets forskrift til skatteloven
§ 14-43-2 som avgrenser hvor stort beløp det enkelt foretak kan få i støtte gjennom ordningen om midlertidige startavskrivninger. I samme forskriftsbestemmelse er det også gitt detaljerte vilkår for hvorvidt et foretak anses for å ha hatt økonomiske vanskeligheter pr. 31. desember 2019 slik at foretaket er utelukket fra ordningen. 

Skatteetaten planlegger at de midlertidige startavskrivningene praktisk skal løses ved at posten for årets saldoavskrivninger i skjemaet RF-1084 (Avskrivninger på driftsmidler) splittes i to; en post for årets ordinære saldoavskrivninger og en post for startavskrivningene som kommer i tillegg.   

Den midlertidige startavskrivningsordningen er ikke videreført for 2021, og gjelder således bare for driftsmidler besluttet anskaffet eller påkostet etter 19. juli 2020 og til og med 31. desember 2020.