Skatt og avgift

Investeringer i fornybar energi på gårdsbruk

Les om den skatte- og avgiftsmessig behandling av investeringer i fornybar energi på gårdsbruk - bioenergi og solcelleanlegg mv. i denne artikkelen.

Tidfesting av fremforhandlet ekstra tilskudd i 2021

(Merk: Dette er en redigert versjon av artikkel fra januar 2022). Inntektsføring av ekstraordinær kompensasjon for dekning av høye kostnader følger de alminnelige regler for tidfesting.

Utmarkslag – Overføring av inntekter fra utleie av jakt- og fiskerettigheter til grunneierne

Utmarks-/grunneierlag som leier ut jakt- og/eller fiskerettigheter er ofte organisert som samvirkeforetak eller forening. For at samvirkeforetaket eller foreningen skal kunne leie ut jakt- og fiskerettigheter til sluttkunder, må foretaket vanligvis leie inn disse rettighetene fra grunneiere som også er medlemmer/andelshavere. Foretaket må betale leie for å kunne disponere rettighetene. Betalingen skjer enten i form av vanlige leiebetalinger eller disponering av foretakets årsoverskudd.

Nye regler om register over reelle rettighetshavere

Lov om register over reelle rettighetshavere trådte delvis i kraft 1. november 2021. Fra denne datoen skal foretak ha oversikt over de fysiske personene som er reelle rettighetshavere i virksomheten. Det skal også etter hvert opprettes et sentralt register over reelle rettighetshavere.

Inntektsføring av utbetalinger fra samvirkeforetak i jord- og skogbruk

Samvirkeforetakene er bundet av samvirkeloven og vedtektene mht. overskuddsanvendelsen. Inntektsføringen og skattleggingen hos mottaker vil avhenge av hvordan samvirkeforetaket har behandlet overskuddet. Her gir vi en oversikt.

Skogfond til opprydding av vindfall

Stormen som herjet over deler av Østlandet 19. november gir ekstra oppryddingskostnader for mange skogeiere. Dersom oppryddingen ikke gir lønnsomhet, kan skogfond brukes til å dekke underskuddet. Det er også åpnet for tilleggsinnbetaling på skogfond.

Nytt innen skatt og avgift mv. for 2022

Under følger en kort oversikt over viktige endringer av skattereglene for 2022.

Våre samarbeidspartnere