Skatt og avgift

Erstatning for pelsdyrhold

Stortingsflertallet gikk imot regjeringens forslag om skattlegging av erstatninger som utbetales ved forbud mot pelsdyrhold. Det er nå vedtatt fullt skattefritak for erstatninger som er utbetalt i henhold til lov om forbud mot hold av pelsdyr § 3.

Skattefritak ved salg av gårdsbruk er utvidet til å gjelde samboere

Personkretsen som omfattes av skattefri overføring av gårdsbruk (skatteloven § 9-13 (1)) og mulighet til å påberope kontinuitet (skatteloven § 9-7 (6)) og unntak fra uttaksbeskatning (skatteloven § 9-7 (4)) ved overføring av igangværende virksomhet, er utvidet til også å gjelde overføring til samboere med arverett.

Bokføring av gjerdeløs beiteteknologi

Flere erstatter tradisjonelle fysiske gjerder med gjerdefri beiteteknologi. En enklere og mer fleksibel løsning for inndeling av skifter og styring av dyr, men hvordan håndteres investeringen i regnskapet? Det skal vi ta for oss i denne artikkelen.

Koronapandemiens påvirkning på reisefradrag

Skattemeldingen skal snart leveres, og en siste sjekk før levering kan være lurt. I et litt spesielt år kan fradragene være påvirket av endringer i reglene, men generelle regler kan også føre til at en selv må gjøre endringer i fradrag som kreves. Dette gjelder bl.a. fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted.

Tidfesting av gevinst ved salg av melkekvoter

I fagartikkel av 28. januar 2015 har advokat Anders Bjørnsen redegjort for tidfestingsreglene ved salg/kjøp av melkekvoter. Artikkelen er publisert på ekstranettet. Grunnet mange spørsmål rundt tidfesting i år, ba vi om Skattedirektoratets syn på saken. Svaret av 26. mars 2021 stadfester Bondelagets oppfatning. Les begge uttalelsene i denne artikkelen.

Pelsdyr og skatt - opphør av driftsgren

Skattedirektoratet er av den oppfatning at gevinst ved salg av pelsdyrbestanden ved opphør av driftsgren kan føres på gevinst- og tapskonto etter reglene i skatteloven § 14-44 sjette ledd. Forutsetningen er at den skattepliktige fortsetter med annen jordbruksdrift knyttet til gården der pelsdyrdriften fant sted.

Ny arvelov - avkortning må bestemmes innen nyttår

F.o.m. 1.1.2021 trer ny arvelov i kraft. En av de endringene som følger av ny arvelov er reglene om avkortning av arv (forskudd på arv). Dersom man har gitt en gave som man ønsker å avkorte haster det.

Skattemessige avskrivninger av frukt- og bærfelt

Reglene for skattemessige avskrivninger av kostnader til frukt- og bærfelt er endret fra og med inntektsåret 2020. Det er nå åpnet for at disse driftsmidlene kan saldoavskrives i saldogruppe h.

Midlertidige startavskrivninger i saldogruppe d for inntektsåret 2020

Under Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble det vedtatt å innføre midlertidige startavskrivninger for maskiner og andre driftsmidler som avskrives i saldogruppe d. Tiltaket har sammenheng med at Stortinget ønsker å styrke norsk økonomi i forbindelse med koronapandemien.

Agricard og fradragsrett for mva

Agricard inngikk høsten 2019 avtale med Eika Kredittbank AS som ny kortleverandør etter SEB Bank AB. Etter dette har flere merket seg en endring i praksis ved fakturering for bruken av kortet, og flere savnet spesifisering av bl.a. merverdiavgift i de nye fakturaene.

Formuesverdi på festekontrakter

Når en grunneier leier ut en tomt, kan skattereglene medføre at grunneieren ikke lenger skal beskattes for tomtas formuesverdi, men derimot for en kapitalisert verdi av festekontrakten. Det blir i stedet leietaker som må betale formuesskatt for tomta. Avtalen mellom partene blir avgjørende for hvordan tomta skal formuesbeskattes.

Kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall

Er bedriften (tilleggsnæringen) din rammet av et stort omsetningsfall grunnet koronasituasjonen? Da kan det hende du får dekket en del av dine uunngåelige faste kostnader gjennom kompensasjonsordningen som Stortinget nylig har vedtatt.

Uttalelse fra SKD om reduksjon av lav mva-sats fra 12 til 6 prosent fra 1. april 2020

Mange virksomheter har fått praktiske utfordringer med å fakturere med ny sats på 6 prosent fra 1. april. Skattedirektoratet har gitt en prinsipputtalelse om mva-behandlingen ved overgangen til ny sats.

Skogfond og kapitalskogeiere - en presisering fra LDIR

Siden 2018 har kapitalskogeiere fått skattefordel på merverdiavgiftdelen av kostnaden ved bruk av skogfondsmidler. Dette har vært dårlig kommunisert utad, og mange kan ha misforstått dette. Landbruksdirektoratet har nå kommet med en avklaring.

Investeringer i fornybar energi på gårdsbruk

Les mer om den skatte- og avgiftsmessig behandling av investeringer i fornybar energi på gårdsbruk - bioenergi og solcelleanlegg mv. i denne artikkelen.

Utleie av driftsbygning på gårdsbruk og bruk av mva-melding for primærnæring

Skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7 (5) åpner for at også omsetning fra bl.a. utføring av tjenester for andre med betydelige driftsmidler, kan føres på mva-melding for primærnæringen, dersom det minst 60 prosent av tiden benyttes i egen virksomhet. På Bondelagets forespørsel har Skattedirektoratet kommet med en avklaring av om også omsetning ved utleie av del av driftsbygning kan tas med på slik melding. SKD konkluderer med at driftsbygninger ikke omfattes av unntaket i nevnte bestemmelse.

Den nye kildeskatteordningen medfører skatteskjerpelse for utenlandske sesongarbeidere

Den nye kildeskatteordningen som fra 2019 er innført for utenlandske arbeidstakere medfører skatteskjerpelse, spesielt gjelder dette for ansatte som er her i kortere perioder i løpet av innhøstingsesongen. Vår klare oppfordring er å bistå arbeidstakerne med å velge ordinær beskatning.

Avklaring om periodisering av erstatning etter tørkesommeren og NATOs militærøvelse

På forespørsel fra Norges Bondelag har Skattedirektoratet nå avklart hvordan erstatning utbetalt i forbindelse med årets tørkesommer og NATOs militærøvelse skal periodiseres.

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

Fra 2019 innføres det en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere i Norge. Ordningen kalles kildeskatt på lønn. De fleste nye utenlandske arbeidstakere vil være omfattet av ordningen det første året de arbeider i Norge. Ordningen er frivillig.

Beskatning av omstillingsbidrag i svineproduksjon

Omsetningsrådet godkjente den 26. november søknaden fra markedsregulator Nortura om muligheten til å kjøpe ut deler av svineproduksjonen. Årsaken er situasjonen med varig overproduksjon av svinekjøtt i Norge. Skattedirektoratet har nå avklart at omstillingsbidraget kan inntektsføres over den perioden produsenten avstår fra svineproduksjon, det vil si 7 år.

Nedslakting av buskap på grunn av tørke

Her er noen skatte- og regnskapsregler du bør være oppmerksom på.

Ny skattefavorisert individuell sparing til pensjon (IPS) – i kraft fra 1. november 2017

Fra 1. november 2017 kan du spare i den nye IPS ordningen. Les mer om ordningen her.

Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Statsbudsjettet: KrF og Venstre stanser skatteskjerpelse for unge bønder

Det borgerlige budsjettforliket reverserer regjeringas skatteforslag som ville gjort det dyrere å selge gårdsbruk innad i familien.

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Her finner du en kortfattet oversikt over de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet. Sammen med statsbudsjettet ble det også fremlagt et forslag om ny skattereform.

Advokatene i bondelaget tar oppdrag

Norges Bondelags advokater og advokatfullmektiger er tilgjengelige for konkrete oppdrag for medlemmer i Norges Bondelag og våre samarbeidende regnskapskontorer.

Scheel-utvalget foreslår endringer i skattesystemet

Scheel-utvalget overleverte den 2. desember utvalgets forslag til endringer i selskapsskatten. Utvalget anbefaler at dagens modell for skattlegging av selskaper beholdes, men at satsen reduseres fra 27 prosent til 20 prosent for å tilpasse selskapsskatten til den internasjonale utviklingen.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2015. Her finner du en oversikt over de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Økt dieselavgift rammer hardt

Avgifta for farget diesel økes med 81 øre fra nyttår. Det rammer både bønder og skogsentreprenører hardt. For Myrslo skogavvirkning AS i Steinkjer utgjør økninga over 90.000 kroner i året.

Rush av overdragelser før nyttår

De nye reglene for eierskifte fører til et rush av gårdsoverdragelser før nyttår. Nye bønder kan tape mange hundre tusen kroner om de ikke handler nå.

Arveavgiften fjernes – hvilke tilpasninger kan du gjøre før nyttår?

Adgangen til å oppskrive inngangsverdier til arveavgiftsgrunnlaget forsvinner sammen med arveavgiften. Bør du fremskynde generasjonsskiftet, enten helt eller delvis til før nyttår?

Avvikling av arveavgiften gir økt skatt ved generasjonsskifter

Regjeringen Solberg foreslår å avvikle arveavgiften fra 1/1-2014. Dette innebærer blant annet at kontinuitet innføres som hovedprinsipp, men med viktige unntak.

Omfattende skatte- og avgiftsendringer i Solberg regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2014

Solberg regjeringen la fredag 8/11 frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014. Det varsles om omfattende skatte- og avgiftsendringer.

Budsjett for økt matproduksjon

Bondelaget er fornøyd med forslaget til statsbudsjett for 2014. Samtidig mener NB at matmomsen må reduseres.

Statsbudsjettet 2014

Den avtroppende Stoltenberg regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Budsjettforslaget inneholder flere viktige endringsforslag på skatte- og avgiftsområdet. Her følger en kort oversikt over de viktigste forslagene.

Nedskriving av verdien på melkekvoter - NY presisering (27/5)

Skatteetaten presiserer i en ny uttalelse av 24/5 at også historisk kvote som er balanseført i regnskapet med en verdi høyere enn kr 2,50 vil danne grunnlag for nedskriving. I tillegg åpner de for at hele eller deler av nedskrivingen kan bokføres i 2013 dersom regnskapet for 2012 allerede er levert.

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Regjeringen sitt forslag til reviderte nasjonalbudsjett for 2013 inneholder få endringer på skatte- og avgiftsområdet for inneværende år. Imidlertid varsler de større endringer fra inntektsåret 2014, gjennom vekstpakken som ble lansert på en egen pressekonferanse søndag 5/5.

Vil ikke ha formuesskatt på arbeidende kapital

Bare 14 prosent av befolkningen vil ha formuesskatt på arbeidende kapital.

Viktig politisk gjennomslag om moms

Utleie av samdriftsfjøs skal ikke lenger betraktes som ordinært utleie, men som en del av en større driftsavtale.

Nye regler om arverett og uskifte mellom samboere

Samboere har i dag ingen automatisk arverett etter hverandre og heller ingen rett til å sitte i uskifte bo med felles barn. Arverett kan imidlertid opprettes ved testament. Fra 1. januar 2009 er det vedtatt nye regler om arv og rett til å sitte i uskifte for samboere med felles barn og samboere som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i 2 år eller mer.

Skattereformens pensjonsfelle

Foretaksmodellens regler om at personinntekten skal reduseres med gjeldsrenter til finansinstitusjoner, fører til at mange bønder får svært lav eller i verste fall ingen personinntekt. Norges Bondelag krever nå at denne regelen endres fra en "skal - regel" til en "kan - regel".

Våre samarbeidspartnere