Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Av Arnstein Tveito,
  • Tips en venn om denne siden

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Rapporten viser at det er store muligheter og behov for å effektivisere og målrette sentral dataflyt. Kostnads- og nytteanalyser viser at effektivisering og målretting gjennom innføring av en elektronisk bilagsflyt alene kan potensielt gi en netto nåverdi på over 200 mill. kroner.

Beregningene er gjort for en 10-årsperiode for «landbruksfamilien totalt», det vil si bondens viktigste kunder og leverandører samt regnskapsbransjen. I tillegg vil dette gi andre viktige nytteeffekter. Landbruket er i endring og stiller økte krav til kunnskap, informasjon og godt beslutningsgrunnlag i alle ledd, i tillegg er driftsøkonomien under press. Koordinering og målretting av viktig dataflyt vil bidra til et styrket beslutningsgrunnlag for bøndene og deres samarbeidspartnere. Nytteverdien av bedre beslutninger på ulike nivå vil trolig på sikt langt overstige den nevnte effektiviseringsgevinsten. Mer målrettet dataflyt vil også gi grunnlag for økt fokus på driftsøkonomi hos bøndene, innen regnskapsbransjen, rådgivningstjenesten og hos finansieringsinstitusjonene.

For å realisere dokumenterte nytteverdier bør en samlet landbruksnæring utvikle en felles infrastruktur og faglige standarder for effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte. Norsk landbruk har her en mulighet til å øke sin konkurranseevne gjennom faglig utvikling, god organisering og bruk av teknologi. Det foreslås et hovedprosjekt med 3 deler:

  1. faglig utvikling med avklaring av krav til datatilfang og muligheter for styrket beslutningsunderlag for bøndene og deres samarbeidspartnere
  2. organisering av felles infrastrukturløsninger for dataflyt
  3. teknisk testing av standardisert, elektronisk bilagsflyt mellom bondens kunder og leverandører og regnskapskontorene

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Felleskjøpet, Landkreditt, Sparebank 1, Økonomiforbundet og NILF har fulgt forprosjektet som en referansegruppe, mens Norges Bondelag, Daldata, Agrodata og NILF har utgjort arbeidsgruppa. NILF har stått for prosjektledelse og ledet referansegruppa. I tillegg til deltagerne i forprosjektets arbeids- og referansegruppe inviteres Gjensidige, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge til å delta i hovedprosjektet.

Du kan lese mere om prosjektet på NILF sine hjemmesider ved å klikke her.

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2019"

Publisert 

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2019" står på trykk i Bondebladet nr 5/2020 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2019, samt en omtale av regelendringer i 2020. Bilaget er skrevet av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS.

Feil preutfylte formuesdata i skattemeldingen for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom

Publisert 

Vær oppmerksom på at den preutfylte skattemeldingen inneholder feil tall i postene for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom . Norges Bondelag har vært i dialog med Skatteetaten om dette. Skatteetaten har i svar til Norges Bondelag 12/4 meldt at de desverre ikke har mulighet til å legge ut nye preutfylte data, men de sier at de rett over påske vil sende brev til alle som er berørte. De bekrefter også at de vil sørge for å rette feilen ved ligning.

Posteringsnøkler

Publisert 

Posteringsnøkler for 2018 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere