Finansdepartementet kunngjorde den 6. april 2021 en forlenget frist for innsending av skattemeldinger for næringsdrivende. Den forlengede fristen er satt til 20. august 2021 og innvilges av skattekontoret ved søknad. Det blir i år ingen automatisk forlenget frist, slik som for inntektsåret 2019. Det vil si at den ordinære fristen for innsending av skattedokumenter gjelder dersom en ikke har søkt og fått innvilget utsatt leveringsfrist.

Av pressemeldingen går det frem at «Det legges opp til en enkel, automatisk løsning for å søke om utsettelse.». Søknad om utsettelse sendes via RF-1114 for den næringsdrivende som selv søker om utsettelse, og via RF-1113 for regnskapsførere og revisorer som søker utsettelse på vegne av sine klienter. RF-1113 er uendret og vil gi et varsel dersom en søker utsettelse på mer enn 10% av den totale kundemassen, selv om denne grensen ikke gjelder ved årets utsettelsessøknad. Skjemaet er uendret, og Skatteetaten opplyser at regnskapsfører eller revisor må manipulere tallet for den totale kundemassen for å få send inn søknaden dersom utsettelseslisten overstiger 10% av kundemassen.

De kunngjorte endringene implementeres i Forskrift om skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet der ordlyden i § 4 skal lyde:

§ 4. Utsatt leveringsfrist for skattemelding etter søknad

(1) Skattekontoret kan etter søknad gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021 for skattemelding for 2020 for selskap mv. som omfattes av skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3 første ledd bokstav a.

(2) Ektefeller med forskjellig frist kan benytte den lengste fristen

(3) Deltaker i selskap som skal levere selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9, har samme frist som selskapet.

Endringene trer i kraft straks og gjelder for inntektsåret 2020.

 

Regjeringen kunngjorde i samme pressemelding at det for levering av skattemelding for merverdiavgift 1. og 2. termin ikke vil bli ilagt tvangsmulkt dersom meldingen leveres for sent, men det vil beregnes renter ved forsinket betaling. Fristene hhv. 10. april og 10. juni er uendret. Ved manglende levering av mva-melding for 1. termin og årstermin for primærnæring, vil fastsetting ved skjønn og ileggelse av tilleggsskatt iverksettes fra mai 2021. Den 12. april kunngjorde Skattedirektoratet at for årstermin for primærnæring heller ikke vil bli ilagt tvangsmulkt ved forsinket levering av meldingen. Uttalelsen kom på bakgrunn av henvendelse fra Bondelaget om saken.

Mer om endringer som følge av koronapandemien finner du på skatteetaten.no/tiltakspakker.