I 2020 ble arbeidshverdagen endret for mange. Hjemmekontor og permitteringer har preget det tilbakelagte året. For de som har blitt omfattet av dette, vil det også kunne få betydning for fradragene en fører i skattemeldingen, noe vi fra tid til annen får spørsmål om. 

Yrkesreiser ut fra hjemmekontoret

Skattedirektoratet avga en prinsipputtalelse den 18.11.20 om «Hjemmekontor og skatt». I uttalelsen om yrkesreiser skriver Skattedirektoratet at «Når det meste av arbeidstiden i løpet av en kalendermåned tilbringes på hjemmekontoret, er hjemmekontoret det faste arbeidsstedet i skattemessig sammenheng. Dette innebærer at reise mellom hjemmekontoret og det ellers faste arbeidsstedet er en yrkesreise som kan dekkes skattefritt i sin helhet. Det samme gjelder reise mellom hjemmekontoret og annet ikke-fast arbeidssted.». Uttalelsen, som også omhandler andre fradrag knyttet til hjemmekontor, kan en lese på Skatteetaten sine nettsider.

Reise mellom hjem og fast arbeidssted

Blant ett av spørsmålene vi får, er om fradrag for arbeidsreise er endret i 2020 som følge av koronapandemien. Dette fradraget gis for faktisk antall dager du reiser, med et bunnfradrag på kr 23 100. Bunnfradraget gjør at bare de som har 100 prosent stilling og lang reisevei (over 32,19 km én vei), kommer inn under ordningen. Dersom arbeidstaker på grunn av hjemmekontor eller permisjon har færre reisedager i 2020 enn normalt, må antallet dager en krever fradrag for reduseres. Er du i tvil om hva du kan kreve i fradrag, kan du benytte Skatteetatens reisefradragskalkulator


Skatte-ABC omtaler fradraget i kapittelet «Reise mellom hjem og fast arbeidssted» der det «Ved fulltidsarbeid regnes normalt med 230 arbeidsdager i året. Fravær f.eks. på grunn av ferie utover 5 uker, sykdom, avspaseringer, permisjoner og yrkesreiser skal bare trekkes fra dersom fraværet utgjør mer enn 15 arbeidsdager i året. Hvis fraværet overstiger 15 dager skal alt fravær trekkes fra.».
De fleste som har hatt hjemmekontor eller vært permittert i 2020, vil ha et fravær på mer enn 15 dager. I så fall må en beregne faktisk antall reisedager for å finne ut om en har fradragsrett.