Fylkesleder i Finnmark Bondelag Ola Tangen synes det er viktig at disse tallene kommer fram i offentligheten. Han mener det er uheldig at opplysningene ofte er unyanserte, og at bakgrunnen for tilskuddene sjelden blir forklart. Han utdyper: - Inntekta på gården avhenger av hvor store kostnader bonden har i drifta på gården. Å drive jordbruk i Finnmark er dyrere enn andre steder. Vi har et klima som setter begrensninger, i tillegg til at kostnadene på for eksempel gjødsel er høyere her enn lenger sør i Norge, sier Ola Tangen. - Tilskuddet fra staten skal dekke noe av de merkostnadene som bonden i Finnmark har sammenlignet med andre bønder med bedre vilkår for landbruk, understreker Tangen.

 - Derfor blir framstillinga som kommer fram litt feilaktig. Det er riktignok bonden som får tilskuddet, men pengene inngår i bedriften hans,  sier Tangen. – Det er viktig å huske på hvor mye et gårdsbruk bidrar med i lokalsamfunnet. Vi kjøper både varer og tjenester i våre lokalsamfunn, og støtter dermed opp om det lokale næringsliv i distriktene, fortsetter fylkeslederen. – Derfor er landbruket en viktig del av distriktene og bosettinga i Finnmark, avslutter Tangen.

 Kontaktperson Ola Tangen tlf 41 55 44 67.