Jerv

Nestleder i Rovviltnemnda region 8 Fred Johnsen ber om at helikopterjakt etter jerv kommer i gang.

– Foreløpig er bare 4 jerv er felt i ordinær jakt, og kvoten er på 22 dyr. Det er ikke holdbart, når en ønsker å holde bestanden nede for å hindre tap av sau og rein i Finnmark, sier Halvari. Som en ivrig jervejeger mener han at det ikke er mulig å regulere bestanden bare med frivillig jakt.  I Finnmark er det i beste fall omkring 10 jegere som holder på med jervejakt.

– Politikerne på Stortinget har bestemt at jervebestanden ikke skal vokse ukontrollert. Hvis jakta slår feil, må det derfor settes i gang med nødvendige tiltak. Når det gjelder jerv, er helikopterjakt noe av det mest effektive virkemiddel vi har i rovviltforvaltninga. Men det er viktig at vi kommer raskt i gang og ikke venter for lenge utpå våren. Vi trenger godt vær og gode sneforhold, for å lykkes med helikopterjakt, understreker Halvari

Finnmark Bondelag frykter at det ikke vil bli fattet vedtak om helikopterjakt i Finnmark denne sesongen. Bakgrunnen er at myndighetene tror at bestanden har gått ned, på grunn av store uttak de siste år. Det er heller ikke dokumentert at det ble født jerveunger i Finnmark i 2013. – Rovviltnemnda kjente også til dette, da de i august fattet vedtak om jervekvota. Likevel satte de en relativt høy kvote etter en helhetsvurdering hvor også beitenæringas behov ble tatt med. Dette var et viktig signal fra Rovviltnemnda, at de prøver å følge opp den todelte målsetninga i rovviltpolitikken i Norge. Nemlig at vi ved siden av å ha en levedyktig bestand av rovdyr, også skal ha beitedyr i utmark og lavest mulig konfliktnivå, sier Halvari.

 

Kontaktperson Truls Halvari tlf. 91857185