- Det er ikke tvil om at  jordvernet i Alta under et svært sterkt press med den nye avlastningsveien, sier leder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen. Jeg frykter at det vil bli stor mangel på dyrka mark i Alta når veien en gang blir realisert, og en ikke har gjort nødvendige tiltak for å sikre matjorda.

På et folkemøte i Alta 11.06.14 informerte Alta kommune og Statens vegvesen om planarbeidet som nå pågår for den nye avlastningsveien. Statens vegvesen melder at trasevalget for veien nærmer seg en konklusjon og at planforslaget for trinn 1 av avlastningsvegen (fra Hjemmeluft til sentrum) trolig skal på høring ved årsskiftet, for endelig behandling våren 2015. Veitraseen er noe endret i forhold til det som opprinnelig ble vedtatt i tilbake i 2008. Vegstandarden er betydelig høyere. Vegbredden blir på  30 m og skal inkludere veibane, gang- og sykkelvei og veigrøfter. Fyllinger og evt. kulverter vil komme i tillegg. Foreløpig har ikke Statens vegvesen gjort noen beregninger  for hvor mye jordbruksareal som går med til veien. Prosjektleder antok imidlertid at det dreier seg om mer enn de 500-600 daa som den opprinnelige kommunedelplanen skisserte.

Matjord vil være en del av overskuddsmassene når veien bygges. Både Alta kommune og Statens vegvesen har vært positive til at matjorda flyttes for å kunne brukes til dyrking.  – Det er viktig at landbruksnæringa er våkne, og pådrivere i dette arbeidet, sier fylkeslederen. Jeg har også forventninger til at Alta kommune tar jordvernet på alvor og er aktive over for Statens vegvesen for å begrense inngrepene i dyrka mark, samt sikre at matjorda tas vare på, avslutter Grete Liv Olaussen.

 

Kontaktperson Grete Liv Olaussen, tlf. 41 64 61 68.