Økt fokus på bestandsovervåkning

Ledermøtet i Finnmark Bondelag mener myndighetene svikter i sitt forvaltningsansvar av fredet rovvilt. I forslaget til statsbudsjett for 2013 er det ikke avsatt tilstrekkelige midler til bestandsovervåkning.  Finnmark Bondelag krever at alt fredet rovvilt registreres, slik at bestandene holdes på vedtatt bestandsmål. Dette arbeidet må prioriteres av Miljøverndepartementet.

 

Rekruttering må løftes opp

Bøndene i Finnmark har lyst til å satse på landbruket. Det satses på kompetanseoppbygging for nye bønder, blant annet gjennom den unike Traineeordninga vi har i Finnmark. Det er vilje til å investere i nye fjøs. Dagens gjeldsbelastning i landbruket er imidlertid for stor for nye bønder. For å sikre rekruttering til landbruksnæringa må støtten til investeringer i landbruket økes. Det må også gis støtte ved kjøp av gård. Finnmark Bondelag mener at alle politiske nivå må sette rekruttering på dagsorden slik at dagens ordninger bedres.

 

Kontaktperson Ola Tangen, tlf. 41 55 44 67.