Dette gjenspeiles også i uttalelsene fra ledermøtet:

 

Ny landbrukspolitikk må gi reelle muligheter

Finnmark Bondelag er klare for å ha en dialog med regjeringspartiene om muligheter i en ny landbrukspolitikk. Dialogen må imidlertid bygge på kunnskap om hvordan det faktisk er å produsere mat under arktiske forhold. Ledermøtet har forventninger om at landbruksministerens parti forstår at jordbruksdrift i Finnmark har andre forutsetninger enn i Trøndelag. Det er viktig at endringer i politikken tar hensyn til dette. Bønder i Finnmark er usikre på hvilke endringer som venter dem. For satsingsvillige bønder i fylket, kan store endringer i rammebetingelsene være en bremsekloss for utviklinga.

 

Endring i jordloven

En oppmyking i forbudet mot å fradele boligtomter fra landbrukseiendommer var nødvendig, og gir kommunene større muligheter til en lokalt forankret arealforvaltning. Denne muligheten bør imidlertid nyttes med forsiktighet, da en for liberal tolkning av regelverket kan by på problemer for det aktive jordbruket. Boliger midt i områder der jorda driftes og dyr beiter, kan føre til store konflikter i små lokalsamfunn.  Ledermøtet i Finnmark Bondelag oppfordrer kommunale politikere til å fortsatt ha en streng tolkning av regelverket. Det er også viktig at våre lokallag følger opp jordvernet i sine områder, slik at matjord ikke går tapt for framtida.

 

Skogbruket må ikke være til hinder

Den produktive barskogen i Finnmark er begrenset, og finnes i hovedsak i Alta og Pasvik. Det er viktig at ressursene i skogen utnyttes til verdiskaping og næringsutvikling. Likevel må det ikke bli slik at ønsket om sterkere skogbruk i Finnmark, setter begrensninger på jordbrukets utvikling. Behovet for mer arealer til dyrking og beite er stort spesielt i Alta. Dagens beskyttelse av barskogen i dette området, må mykes opp og skje i avveining med jordbrukets arealbehov.

 

For ytterligere kommentarer kan fylkesleder Grete-Liv Olaussen kontaktes på tlf. 416 46 168