Halvparten av nemndas medlemmer møtte ikke, så planen ble vedtatt med 2 mot 1 stemme. Truls Halvari mener at det nærmest er useriøst at nemnda vedtar en plan som skal gjelde for flere år framover, med bare halvparten av medlemmene til stede.  – Forvaltningsplanen er nemndas viktigste verktøy og styringsdokument. Alle vedtak som skal fattes  av nemnda skal være med utgangspunkt i den, og da er det svært uheldig at planen vedtas uten at flere av nemndas medlemmer støtter opp om den. Nemnda er et offentlig organ, og skal ha tillit blant folk. For mitt vedkommende er jeg både overrasket og skuffet over at de opptrer på denne måten, sier Halvari.

Finnmark Bondelag har særlig vært kritisk til det nye jerve- og gaupeområdet i Varanger. Nemnda begrunnet dette med at det nye området er nødvendig for å få en bedre forvaltning av rovviltet og for å sikre at en oppnår bestandsmålet for jerv og gaupe. – Denne argumentasjonen er uforståelig. I Finnmark er det dobbelt så mange gauper og tredobbelt så mange jerv som vi skal ha. Jeg ser ikke at vi trenger et nytt  område for rovvilt, når vi allerede har mer enn nok av begge artene.

- Utfordringa er ikke å få opp bestanden, men å få oversikt over hvor mange jerv og gauper som finnes i Finnmark, mener Halvari. - Kartlegginga av bestandene er tilfeldige og har mange feilkilder. I vinter som var, fant forvaltningen ikke en eneste yngling av jerv på grunn av dårlig vær. Han mener at det er ingen som tror på at jerven ikke har fått unger i vinter, ikke engang rovviltnemnda selv.

Halvari forventer nå at rovviltnemnda gjør sitt ytterste for å både kartlegge og regulere bestanden, og at tapene på sau blir helt minimale. – Unnskyldninga om at det ikke har vært mulig å registrere rovvilt på grunn av dårlig vær eller lite ressurser er ikke gode nok. Nemnda må rett og slett sørge for at bestandene av jerv og gaupe holdes nede, og at ingen bønder får tap av sau og lam..

Finnmark Bondelag har brukt mye tid og ressurser på forvaltningsplanen for rovvilt. Mange medlemmer i rovviltnemnda har uttrykt forståelse for våre innspill. – Rovviltnemnda er et politisk organ, og jeg hadde forventet at nemnda var lydhør for innspill fra beitenæringa. Men den gang ei. Det så ut som om nemndas medlemmer var lei av hele planen og banket den igjennom i tråd med fylkesmannens anbefaling. Politikerne hadde en sjanse til å gjøre en forskjell, men de tok den ikke, avslutter Halvari.   

 

Kontaktperson Truls Halvari tlf. 91 85 71 85.

 

Den nye forvaltningsplanen finner du hos Fylkesmannen.