Det er i en rapport som skal se på driftsvansker i jordbruket  det kommer fram at det Alta kommune fra 2002 – 2012 er mer enn 2500 daa dyrka mark ute av drift. Ingen kommuner i Finnmark kan vise til den samme utviklinga. Hykkerud er redd at fortsatt nedgang i dyrka mark i Alta vil være til hinder for videre utvikling av jordbruket i kommunen.

-Det innovative og satsingsvillige jordbruket tas i dag  for gitt av Alta kommune. Hvis ikke bøndene har arealer nok vil utviklinga stoppe opp, mener Hykkerud.  Det vil være et stort tap for kommunen hvis antall bønder halveres om få år. Både når det gjelder verdiskaping utenom servicenæringa, men også sysselsetning og trivsel i Alta.

-Argumentet med at byen vokser og at kommunen trenger arealer til boliger og vei,  er begrunnelser som hører til et annet århundre, sier Hykkerud. Han mener at dette er utdaterte argumenter og utfordrer Alta  kommune til å være mer nytenkende i byutviklinga.

Hans råd til kommunens planleggere og politikere er å verdsette jordbrukets arealer høyere. - De åpne og grønne områdene er viktige for hvordan Alta oppleves av folk, både fastboende og turister.  En vil få et helt annet inntrykk av de sentrumsnære områdene, dersom det bygges ned. Når en i tillegg vet at jorda er grunnlag for verdiskaping og matproduksjon har kommunen gode grunner for å være litt mer nyskapende i sin byutvikling. Det er på tide å finne en ny oppskrift og ikke satse på å bygge ned ferdig planert arealer, mener Hykkerud.

Landbruksministeren kommer til gårds på fredagog da vil Hykkerud ta opp dette med henne. – Det er en myte at en bygger ned matjord kun rundt de store byene i Norge. Det er også en myte at Finnmark har så mye arealer å ta av, at det er greit om matjord brukes til andre ting. Den dyrkbare jorda er en begrenset ressurs, som det er viktig å bruke til matproduksjon også i Finnmark, avslutter Hykkerud.

 

Kontaktperson Vegard Hykkerud  tlf. 95863566