Det er tross alt matproduksjon som er det viktigste grunnen for de fleste bønder at de driver med landbruk, mener han. Han synes derfor det er riktig at bonden tjener 3 av 4 kroner på salg. Tangen mener også det er viktig å huske på at prisen for melk og kjøtt til bonden ikke har fulgt prisveksten ellers i samfunnet. Pris på gjødsel, diesel og andre innsatsfaktorer i landbruket har økt mer, og dermed bedres ikke lønnsomheten på gården.

 Likevel mener han det er viktig å huske på at det nesten er naturstridig å drive landbruk så langt nord som i Finnmark, og at det ikke er mulig å drive et moderne landbruk uten noen form for tilskudd. - Tilskuddene er politiske penger fra statsbudsjettet og er nødvendig for å opprettholde et landbruk over hele landet. Gjennom tilskuddene kan vi utjevne forskjeller mellom regioner og produksjoner, slik at alle bønder i Norge skal ha mulighet til like inntekter, sier Tangen.

 Landbrukspolitikken har dreid seg mer mot markedet de siste årene, og i jordbruksforhandlingene er det sjelden vanskelig å få gjennomslag for økte priser. Derimot er staten lite villig til å øke budsjettrammene. – For meg er virker det som om målet om landbruk over hele landet, kanskje mest er en festtale. I Finnmark har en  ikke klart å opprettholde landbruket i mange kommuner. Men heller ikke i mer sentrale jordbruksområder i fylket unngår en at bønder legger ned gården.  Finnmark er et område hvor vi har et særlig stort behov for en aktiv landbrukspolitikk, som kan utjevne forskjellene mellom oss og mer sentrale jordbruksområder. Fordi de naturgitte forholdene for landbruk er mer marginale her ellers i landet, avslutter Tangen.

 Kontaktperson Ola Tangen  tlf. 41 55 44 67.