En viktig forutsetning for en minst mulig konfliktfull forvaltning av rovviltstammene er at alle parter er enige om hvor store rovdyr bestandene er. Norsk rovviltpolitikk bygger på en todelt målsetning om at det skal være mulig å drive utmarksbasert beitedrift samtidig som det skal være rom for et gitt antall rovdyr. Målsetningen er i seg selv krevende og setter store krav til bestandsregistreringen. Korrekte tall for størrelsen på bestandene er svært viktig for at forvaltningen skal skape tillit og forutsigbarhet. Styrking av overvåkningssystemene og økt lokal medvirkning er påpekt i rovviltforliket av juni 2011.

Beitenæringa i Finnmark ønsker å sette fokus på bestandsregistreringsarbeidet og har derfor tatt initiativ til et møte for å diskutere dagens overvåkingssystem, samt hvordan man kan forbedre dette ytterligere. Rovviltforliket fra 2011 legger opp til at den lokale kompetansen og medvirkningen skal styrkes, blant annet gjennom å involvere beitenæring og lokalbefolkning mer aktivt. 

For å belyse dette nærmere og inviteres det til en konstruktiv dialog rundt temaet tirsdag 30. april kl. 17-21 på Rica hotell Vadsø.

Innledninger ved beitebrukere og SNO.

 

For mer informasjon kontakt prosjektleder Øyvind Løken tlf. 416 92 647

 

Arrangør for møtet er FKT-prosjektet, som er et fellesprosjekt mellom Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag  med fokus på forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltområder.

Prosjektet har gjennom det siste året bistått med å arrangere og gjennomføre dialogmøter i ulike deler av landet.