- Finnmark har mange småbedrifter og mange som er under oppstart. Det er viktig at det er en lav terskel for å komme i gang med næringsvirksomhet. En slikt forslag som Regjeringa kom med kunne fått store negative konsekvenser for en god næringsutvikling i fylket, sier Grete Liv Olaussen. Derfor er det er gledelig at Venstre og Krf har fått gjennomslag for at denne grensa ikke økes.

- At forslaget nå er trukket, gjør at 50 000 små foretak over hele landet ikke får økte utgifter. Dette er gode nyheter for småbedrifter og norsk matproduksjon, sier Olaussen

- En økning i momsgrensa ville gjort at næringsdrivende med under 150 000 kr i årlig omsetning, ville blitt betraktet som hobby-næringsdrivende. Det ville betydd at de måtte betale moms av alle sine kjøp og investeringer knyttet til virksomheten. En ny PC og en ny traktor ville kostet denne bonden 25 prosent mer. Samtidig vil selgere av varer og tjenester bli tilsvarende berørt – de slipper å betale moms av sitt salg dersom de har omsetning lavere enn 150 000 kr.

Bondelaget tok initiativ til et brev til Stortingets finanskomité, sammen med Akademikerne, Norges Fiskarlag, Norske Reindriftssamers Landsforbund og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I brevet sier organisasjonene at tredobling av beløpsgrensen for mva-registrering svekker muligheten for verdiskaping i norsk næringsliv.