Det var to innholdsrike dager, men den nye landbrukspolitiske hverdagen var naturlig nok et av temaene som opptok våre tillitsvalgte mest. Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, trakk opp de store linjene og utfordringene som landbruket står overfor med en den nye regjeringa. Behovet for økt lønnsomhet i norsk matproduksjon, sett opp mot at jordbruksarealer går ut av drift er vanskelig å forene med målet om å øke norsk matproduksjon. Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ser for seg andre løsninger enn det som ligger i dagens landbrukspolitikk. Skorge framholdt at Norges Bondelag vil ha en god dialog med den nye regjeringa i denne forbindelse.

 

Ledermøtet fikk også besøk av leder i Finnmark Frp, Pål Mannsverk. Hans  budskap til forsamlingen var at vi måtte se på hvilke muligheter som ligger i Regjeringsplattformen. Han var særlig opptatt av at nordområdepolitikken åpnet for muligheter for jordbruket, da en her ønsker en helheltlig forvaltning for naturressursene i nordområdene. Mannsverk mente også det var viktig at en ikke så på jordbruket i Finnmark alene. Dersom en skal bli lagt merke til nasjonalt, må en se hele landbruket i Nord-Norge under ett. Frp-lederen mente også at landbrukssamvirkets rolle må vurderes og endres.  Hans oppfordring til våre tillitsvalgte var å benytte sjansen nå til å komme med innspill til ny landbrukspolitikk, være kreativ og jobbe for det vi tror på.