Det var fylkesråd for kultur, næring og samferdsel Grethe Ernø Johansen som møtte fylkeslederen. - Det er stor satsingsvilje i Finnmarkslandbruket, og det bygges både nye ku- og sauefjøs rundt omkring i fylket. Det er positivt og landbruket trenger alle som vil satse for framtida, sier Tangen - Men likevel fortsetter nedgangen i antall jordbruksforetak. I 2012 er det drøye 340 bruk i igjen, og antallet melkebruk nærmer seg faretruende fort 100. Dette er alvorlig. Derfor er vi avhengig av at alle gode krefter jobber mot samme mål; å få opp rekrutteringa og gi de som er i næringa bedre rammebetingelser, sier Tangen. Finnmark Fylkeskommune er i følge  fylkeslederen en av de som kan bidra til at landbruket får et løft de neste 10 årene. – Fylkeskommunen kan bidra først gjennom sine innspill til jordbruksforhandlingene, men også gjennom den landbruksstrategien som fylkeskommunen  har foreslått i regional planstrategi, sier Ola Tangen.

- Rekrutteringa til næringa svikter trolig av flere grunner, mener Tangen. – Det er en kombinasjon av dårlig lønnsomhet i landbruket grunnet høy kostnadsvekst, i kombinasjon med en stor gjeldsbelastning når nye investeringer er nødvendig på gården. Til tross for at Finnmark har de beste ordningene for investeringer i landbruket, er dette ikke nok, mener Tangen. Til fylkesråden foreslo Finnmark Bondelag at fylkeskommunen må se på om de få på plass en støtteordning. – Fylkeskommunen har tilretteleggingsmidler for næringsutvikling. Landbruket er så viktig for bosetting i næringssvake kommuner, at politikerne bør bidra der de kan, mener Tangen.

Finnmark Bondelag orienterte om utviklingsmulighetene i landbruket, som etter vårt skjønn ikke utnyttes godt nok i Finnmark.
- Potensialet til økt kjøttproduksjon i Finnmark er stort, både i form av sau og storfe, mener Tangen. – Den største trusselen for sauenæringa er rovdyra. Vi får meldinger om at det fortsatt er en del sauer som ikke er funnet etter sommerbeitet, og etter hvert frykter bøndene at de har blitt tatt av rovdyr. I Porsanger er det allerede meldt om at drøye 300 dyr har blitt tatt av jerv. Dette er uholdbart, sier Tangen. – Overskuddet fra saueholdet spises bokstavelig talt opp, og ingen bønder kan over tid drive uten å tjene penger til å betale lån og livsopphold med. Vi oppfordret fylkeskommunen til å uttale seg til forvaltningsplanen for rovvilt for region 8, som er ute på høring nå. Her er det viktig at det utøves politisk press slik at rovdyrbestandene kommer under kontroll, avslutter Tangen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.