Dette var det årlige møtet mellom Sametinget og Finnmark Bondelag hvor jordbruksforhandlingene er tema. Silje Muotka (NSR) er den nye Sametingsråden for opplæring, miljø og næring og dermed den som vil ha ansvaret for jordbrukssaker i Sametinget.

På møtet uttrykte Muotka bekymring for jordbrukets utvikling i de samiske områdene. Hun nevnte i den forbindelse spesielt konsekvensen dette har for lokal matproduksjon og sysselsetning. Hun sa videre at Sametinget i sitt arbeid mot jordbruksforhandlingene fortsatt vil prioritere arbeidet for økt lønnsomhet i næringa. Sametinget har i 2013 gitt drøye 10,8 mill. kroner i tilskudd til jordbruksformål.

Fylkesleder i FInnmark Bondelag understrekte viktigheten av disitriktsvirkemidlene for jordbruket, og hvorfor det nå må jobbes for å sikre disse. Grete Liv Olaussen tok også opp at endringene i tollsatsene fra januar i år, er svært viktig for å sikre lønnsomhet i framtidas jordbruk også i de samiske områdene. For disse områdene er også samvirkets rolle og tilstedeværelse helt avgjørende for at vi skal opprettholde jordbruket. TINE og Norturas hente- og mottaksplikt sikrer bonden salg på sine varer, leveringsplikta sikrer at næringsmiddelindustrien og småskalamat produsenter har tilgang på råvarer til lik pris.

Thomas Åhren (NSR) er Sametingsråd som har ansvar for blant annet reindrift og rovvilt. Han la fram Sametingets redegjørelse om rovvilt, som etter planen skal behandles på neste plemumsmøte i desember. Etter plenumsbehadlingen vil den være retningsgivende for den rovviltpolitikk som Sametinget skal jobbe for.