Fakta om Tjeldsund kommune
(Faktagrunnlaget baserer seg på både gamle Skånland og Tjeldsund)
Antall innbyggere: 4 216
Totalt areal, km2: 775
Jordbruksareal i drift, km2: 11
Produktivt skogsareal, km2: 201
Avvirkning, m3: -
Antall landbrukseiendommer: 890
Antall jordbruksforetak: 42
Antall sysselsatte i primærnæring: 96
(jordbruk, skogbruk og fiskeri)

Bruttoprodukt jordbruk, mill.kr: 15,1
Årsverk à 1 845 timer, jordbruk: 40,4

De overtok drifta av gården 01.01.2017 etter Øysteins foreldre. Øystein har sitt fulle virke på gården, mens Vivi - Ann har en 60% stilling som hjelpepleier. Øysteins foreldre bor fortsatt på gården i eget kårhus. Deres tilstedeværelse i drifta er svært betydningsfull for den unge familien, både med tanke på arbeidskraft og barnepass. Osvald er pensjonist, men er fortsatt aktivt med av driften på gården, mens Karin enda har full jobb som lærer.  I tillegg leies litt avløsning gjennom landbrukstjenesten. 

 Produksjonen på gården er i hovedsak melk, de produserer ca 350 000 liter i året. Andelen leid kvote er fra neste år 40 000 liter. I tillegg driver de oppfôring av alle oksekalver, samt kjøper inn en del kalv fra andre gårder i egen kommune. Årlig leveres det 50 - 60 okser til slakt. Bygningsmassen består av en avdeling for okser bygd i 2007, mens kyr, kviger og kalver er i en avdeling bygd i 2014. Melkingen foregår med VMS. I tillegg har de 35 vinterfôra sauer på gården, som er lokalisert i gammelfjøset.

Driverne av Rødberg gård drifter ca 700 daa med dyrka jord, hvor ca 50% er eget areal, fordelt på mange skifter rundt omkring i kommunen. Lengste avstand fra driftssenter til benyttet skifte er ca 8 km. I tillegg har gården tilgang på en god del beiter nært driftsbygningen. Beiting er noe som verdsettes høyt. Fjøsdøra står åpen i perioden juni - september, hvor melkekyrne går fritt ut og inn, og dette fungerer utmerket. Ungdyra beiter på inngjerdet skogsbeite, mens sauen slippes i et større utmarksbeite sammen med andre besetninger.  

Vivi - Ann har et ønske om å på sikte å komme mer inn i drifta gjennom foredling av egne produkter og kanskje inn - på tunet aktivitet.

 Arbeidsmengden på vår og sommer er høy. Selv om målsetningen er å drive et familiebruk, så har de innsett at det må nok leies inn noe arbeidshjelp på denne tiden av året.

 Øystein trives veldig godt som gårdbruker og har hele tiden hatt interesse for det vi driver med. Familien har vært heldig å få overta en gård i full drift, hvor driftsapparatet har vært jevnlig fornyet. Familien har alltid vært positiv og tenkt fremover i de valg som har vært tatt, og har alltid latt de yngre få slippe til.