- Hun tok signalene om at landbruket i Finnmark har store utfordringer de kommende år på alvor, sier Tangen. Rovdyr var et av temaene som kom opp. Spesielt problemet med dårlig registrering av rovdyrbestanden var noe som opptok mange av de tillitsvalgte. – Mitt inntrykk er at Helga Pedersen delte mange av våre oppfatninger i saken, men hadde ingen konkrete forslag til hva som må  til for at vi skal få fram de reelle tallene for antall jerv og gaupe i utmark,  sier Ola Tangen.  Han fortsetter: Rovviltforliket er tydelig på at jaktkvotene for jerv og gaupe skal tas ut før beitesesongen, men vi ser at oppfølginga av dette politiske vedtaket ikke er så enkelt i praksis. Etter vårt skjønn må det inn med betydelig midler slik at myndighetene  prioriterer dette arbeidet.

Finnmark Bondelag mener at rekrutteringa til jordbruket er for lavt i dag, til at vi klarer å opprettholde næringa de neste 10 år. Dette tok ledermøtet opp med Pedersen. - Traineeordninga tror vi kan bidra positivt til en bedre rekruttering. Dette er et pilotprosjekt, som sikrer både landbruksfaglig kompetanse og bedriftsforståelse hos de nye bøndene. Det er viktig at ordninga videreføres slik gårder ikke legges ned, men overdras til neste generasjon, sier Tangen.

- Investeringer ser også ut til å være en bremsekloss for rekrutteringa til jordbruket, mener Tangen. Ledermøtet var spesielt opptatt av dette, og ser alvorlig på  utviklinga.  Vi frykter at nye bønder ikke får muligheten til å satse i landbruket, fordi gjeldsbelastninga blir krevende grunnet små økonomiske marginer i næringa. – Dagens ordninger med tilskudd over jordbruksavtalen er ikke tilstrekkelig. Kostnadene har nesten løpt løpsk, så nye fjøsbygg blir dyre. Etter vårt skjønn er det viktig at fylkeskommunen nå tar ansvar for jordbruket og prioriterer oss i sin satsing på næringslivet, mener Tangen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.